Connect with us

Данъци

Близо 33 млрд. лева са приходите от данъци

Published

on

euro coins

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2018 г. са в размер на 39 646,0 млн. лв. или 103,7 % спрямо годишните разчети. Съпоставени с предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 3 739,2 млн. лв. (11,1 %), а постъпленията от помощи нарастват с 590,2 млн. лв. (38,8 %).

Toва стана ясно, след като Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2018 г.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 32 235,7 млн. лв., което представлява 103,5 % спрямо планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 6 132,8 млн. лв. или 106,5% спрямо предвидените в разчетите за годината, като спрямо предходната година нарастват с 488,5 млн. лева (8,7 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 15 531,0 млн. лв., което е 102,5% спрямо разчетите за годината. Съпоставено с данните за 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 998,5 млн. лв. (6,9 %).

Постъпленията от ДДС са в размер на 10 064,0 млн. лв. или 102,9 % спрямо планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.12.2018 г. е 53,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 5 203,2 млн. лв. (101,0 % спрямо разчетените за годината). Постъпленията от мита са 226,2 млн. лв. или 119,0 % спрямо разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 113,8 млн. лв. или 101,4 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 458,2 млн. лв., което представлява 103,6 % спрямо разчетените за годината

Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,1 % (1 093,0 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 5 299,6 млн. лв., което представлява 112,7% спрямо годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 2 110,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2018 г. възлизат на 39 509,0 млн. лв., което е 100,5 % спрямо годишните разчети. За сравнение разходите по КФП за 2017 г. бяха в размер на 34 471,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на капиталовите разходи (основно свързани с изграждането на приоритетни инфраструктурни проекти, инвестиционни проекти в сферата на отбраната и др.), нарастване на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., нарастване на разходите за субсидии (основно свързани с промените в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма на събиране на приходи и извършването на разходи към производителите на електроенергия чрез бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“) и други, докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Нелихвените разходи са в размер на 37 737,4 млн. лв., което представлява 101,2 % спрямо годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2018 г. са в размер на 32 361,7 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5 321,6 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 54,1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 688,2 млн. лв. или 95,3 % от разчетените за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена през 2018 г. от централния бюджет, възлиза на 1 083,4 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към 31.12.2018 г. е 9,4 млрд. лв., в т.ч. 9,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данъци

Ограничаването на корупцията по света би донесло 1 трилион долара повече данъчни приходи

Published

on

dollars

По-корумпираните правителствата харчат по-малко пари за образование и здравеопазване, сочи ново проучване на МВФ.

Премахването на корупцията би пожънало големи икономически награди за правителствата по света, според нов анализ на Международния валутен фонд (МВФ).

В глава, публикувана в четвъртък като част от доклада на МВФ за април 2019 г., изследователите установиха, че намаляването на корупцията във всички държави би увеличило общите данъчни приходи с 1 трилион долара, или около 1,25% от световния БВП (брутен вътрешен продукт).

Печалбите биха били по-големи, като се има предвид, че по-ниската корупция ще повиши икономическия растеж и допълнително ще увеличи приходите“, се казва в доклада, наречен Fiscal Monitor.

Сред развитите икономики, страните с най-ниски нива на корупция са събрали близо 5% от БВП повече от данъчните приходи средно в сравнение с държавите с най-високи нива на корупция.

Например за страна с големината на Великобритания, това означава стотици милиони долари допълнителни приходи годишно.

МВФ определя корупцията като „злоупотреба с публична длъжност за лична изгода“, която може да се прояви по различни начини, като плащания на подкупи, присвояване, непотизъм и конфликти на интереси.

В доклада МВФ не прави класация на най-корумпираните държави, но описва корупцията като „глобален проблем, който изисква по-голямо международно сътрудничество за справяне с него“.

МВФ, заедно с други международни организации като Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), определиха като приоритет изучаването на глобалната корупция и даването на препоръки за политики за ограничаване на поведение като даване на подкупи и прането на пари.

Според проучване на ОИСР за 2018 г. 42% от държавните предприятия по света са съобщили за корупционни действия или други неправомерни практики в тяхната компания през последните три години.

Новият доклад на МВФ установи още, че корупцията има последици и за публичните финанси на страните извън данъчните приходи.

Изследователите твърдят, че правителствата, които са по-корумпирани, харчат по-малко пари за образование и здравеопазване, особено в икономиките с ниски доходи и нововъзникващи пазари.

МВФ призова правителствата да предприемат “всеобхватен” подход за справяне с корупцията, който изисква силна “политическа воля”.

Свободната преса и правителствените инициативи за дигитализиране на публичните данни също спомагат за намаляване на корупцията.

Запушването на няколко дупки просто ще накара, тези които злоупотребяват, да търсят други уязвимости“, заявяват от МВФ.

 

Пълният текст на Fiscal Monitor можете да намерите тук.

Continue Reading

Данъци

НАП изпраща е-писма до лица получили доходи различни от трудови договори

Published

on

НАП започна изпращането на електронни писма до лицата, за които има данни от платците на доход, съгласно подадените справки по чл. 73, ал. I от ЗДДФЛ за 2018 г., подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, за подаване на ГДЦ по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.

От НАП напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите от 2018 г. изтича на 30 април 2019 г., като до тогава трябва да се плати и посоченият в данък за довнасяне. Най-бързо и лесно декларациите се подават онлайн с ПИК или електронен подпис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор, както и в офиса на НАП по постоянния Ви адрес.

Continue Reading

Данъци

Доходите се декларират до месец

Published

on

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Остава един месец до крайния срок, в който гражданите трябва да декларират доходите си извън трудовите. Последната възможна дата за целта е 30 април, след което следва глоба.

Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код (ПИК). Такъв код се издава в данъчната служба по адрес на физическото лице.

От интернет страницата на Националната агенция за приходите може да се изтегли хартиена декларация с баркод, при която системата изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения.

Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на агенцията – www.nap.bg, и да се попълни офлайн. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.

От НАП напомнят , че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така, защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларации ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода.

Подаването на декларацията с баркод става чрез изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

Continue Reading

Данъци

Одобрен е докладa за изпълнение на стратегияta за повишаване на събираемостта на приходите

Published

on

Министерски съвет

Правителството одобри доклада за изпълнените мерки и дейности през 2018 г. при прилагането на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 година, съобщи пресслужбата на кабинета.

Това е четвъртият поред и заключителен доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията, за която Министерството на финансите е отговорната институция за непосредствения контрол по изпълнението и Плана за действие към нея. В рамките на тази отговорност със заповед на министъра на финансите е създадена Група за наблюдение на изпълнението на стратегията, която включва представители на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция “Митници”, Държавна агенция “Национална сигурност”, Върховната касационна прокуратура и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Докладът съдържа информация за напредъка по изпълнението на мерките, представени в Плана за действие към Стратегията за периода 1 януари – 31 декември 2018 г., като отчетът по изпълнението на всички мерки от Плана е представен в табличен вид. В три отделни части на доклада е разгледан напредъкът по постигането на формулираните в Единната национална стретегия 2015 – 2017 г. стратегически цели: 1. Справяне със сенчестата икономика; 2. Повишаване на събираемостта на приходите; 3. Намаляване на разходите за спазване на законодателството. Представени са резултатите от изпълнението на основните мерки. Изведени са по-подробно онези мерки, резултатите от които имат ключова роля за постигнатия напредък в подобряването на събираемостта на приходите, намаляване размера на сенчестата икономика и на разходите за спазване на законодателството.

Докладът съдържа и кратко представяне на информацията относно изпълнението на данъчните приходи през 2018 година и на данъчно-осигурителните приходи през периода 2015-2018 година. Изнесените в тази част данни показват ефективността на предприетите законови и административни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и увеличаване на бюджетните приходи. Отчетната информация в доклада обхваща и мерки, адресиращи направените от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки към България през последните няколко години.

Докладът ще бъде публикуван на интернет страницата на МФ на български и английски език в рубриката “Данъчната политика в цифри”.

Continue Reading

Данъци

ЕС актуализира списъка на държавите с некоректни данъчни режими

Published

on

Pierre Moscovici
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз. Снимка: ЕК

Барбадос, Обединените арабски емирства и Маршаловите острови бяха върнати в черния списък.

Във вторник министрите на финансите на държавите от ЕС актуализираха списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

Той се доказа като особено успешен инструмент, след като редица държави промениха данъчното си законодателство и данъчните си системи, за да се съобразят с международните стандарти.

Миналата година Комисията направи оценка на 92 държави съгласно три критерия:

  • прозрачност в сферата на данъчното облагане;
  • добро управление и реална стопанска дейност, и
  • наличие на нулева ставка при корпоративния данък.

Последната актуализация показва, че този ясен, прозрачен и надежден процес е постигна истинска промяна — 60 държави предприеха действия по въпросите, посочени от ЕК като предизвикващи загриженост, като бяха премахнати над 100 вредни данъчни режима.

Сега министрите включиха в черния списък 15 държави. Пет от тях още от включването си в първия черен списък, приет през 2017 г., не са поели никакви ангажименти за действия. Това са Американска Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американските Вирджински острови.

Други три бяха включени в списъка от 2017 г., а по-късно, след като поеха ангажименти за действия, бяха прехвърлени в „сивия“ списък. Сега тези държави се връщат в черния списък поради неизпълнението на поетите ангажименти. Това са Барбадос, Обединените арабски емирства и Маршаловите острови.

Поради същата причина други седем държави бяха прехвърлени от сивия списък в черния — Аруба, Белиз, Бермудските острови, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика.

През 2019 г. мониторингът (сивият списък) ще продължи по отношение на други 34 държави. По отношение на 25 държави, включени в първоначалния процес на скрининг, мониторингът се прекратява след промените, извършени от тях.

Списъкът на ЕС на данъчните убежища е истински европейски успех. Той оказа огромно влияние по отношение на данъчната прозрачност и справедливост по цял свят, заяви Пиер Московиси, комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз.

„Благодарение на създаването на списъка десетки страни премахнаха вредните си данъчни режими и възприеха международните стандарти за прозрачност и справедливо данъчно облагане. Страните, които не желаят да постигнат съответствие, остават в черния списък и ще трябва да понесат последствията от това. Чрез списъка на ЕС утвърждаваме доброто управление в областта на данъчното облагане по цял свят и намаляваме възможностите за данъчни злоупотреби.“ – допълни той.

Списъкът на ЕС доведе и до промени в глобалните данъчни практики, които само преди няколко години биха били немислими.

В следващия скрининг ще бъдат включени и три държави от Г20 — Русия, Мексико и Аржентина.

За последствията от включването в черния списък, държавите от ЕС се споразумяха за набор от контрамерки, които могат да прилагат по отношение на включените в списъка държави, включително засилено наблюдение и ревизии, данъци при източника, специални изисквания към документацията и разпоредби за борба със злоупотребите.

Освен това нови разпоредби в законодателството забраняват средства на ЕС да се насочват към или да преминават през държави от черния данъчен списък.

ЕК и държавите членки ще продължат да следят юрисдикциите, които трябва да изпълнят ангажиментите си по списъка до края на 2019/2020 г., както и да правят оценка дали други страни следва да бъдат включени в него.

 

Continue Reading

Данъци

Франция първа въвежда данък за дигиталните гиганти

Published

on

Bruno Le Maire
Френският финансов министър Бруно Льо Мер. Снимка: Съвета на ЕС.

Google, Apple, Facebook и Amazon ще плащат 3%.

Френският министър на финансите Бруно Льо Мер най-сетне разкри плановете на Франция за новия данък към цифровите гиганти, наричайки го “данък от 21-ви век”, разказва Euronews.

Наречен GAFA данък – акроним на американските компании, към които е насочен: Google, Apple, Facebook и Amazon, той ще бъде в размер на 3% върху приходите от цифрови компании с глобални приходи над 750 милиона евро и над 25 милиона евро в Франция.

Френското министерство на икономиката заяви, че смята, че данъкът ще събира 500 милиона евро годишно.

В сряда Льо Мер заяви пред репортери, че чрез “изграждането на данъка на 21-ви век” той се надява, да се “възстанови фискалната справедливост“.

Без мобилизирането на Франция данъчното облагане на цифровите гиганти ще бъде спряно на международно равнище” каза още той.

Въпреки че данъкът ще се прилага засега само във Франция, Льо Мер заяви, че той ще продължи да с кампанията за налагането му в международен план.

Следващата седмица ще предложа на всички наши европейски партньори да определим обща европейска позиция относно данъчното облагане на големите дигитални компании, която да защитим на международно равнище.”

Досега ЕС не успя да постигне съгласие за общ дигитален данък.

Това се случи поради две причини, от една страна опасенията на страни с по-ниски корпоративни данъци, като Ирландия, където много от цифровите гиганти в момента имат полза да имат офиси.

Други ЕС страни пък са загрижени, че налагането на подобен данък в ЕС, ще провокира САЩ да наложат подобен налог на европейските страни с бази от другата страна на Атлантическия океан.

В изявление, изпратено до Euronews, говорител на Google е заявил: “Ние винаги плащаме всички дължими данъци и спазваме данъчните закони във всяка страна, в която работим по света. Google плаща по-голямата част от корпоративния си данък върху доходите в Съединените щати и за последните десет години сме платили глобална ефективна данъчна ставка от 23%.

Euronews са изпратили запитване за коментар и до другите цифрови гиганти, но засега още нямат отговор.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени