Connect with us

Кредитен рейтинг

България е сред петте страни в ЕС с най-нисък дял на лица с временна заетост

Published

on

България е сред петте страни в ЕС с най-нисък дял на лица с временна заетост, показват данни от анализ на Евростат за тенденциите на пазара в Евросъюза за временно наемане на работници през миналата година. Страната ни е с дял едва от 4 процента на временно заети лица на възраст 15-64 г. през 2018 г., при среден показател за ЕС от 14 процента.

Така според данните на родната статистика у нас през миналата година е имало около 130 хиляди временно заети лица при общо 3,2 млн. души, които са били икономически активни за посочения период. Най-висок дял от лицата на временна заетост е регистриран във възрастовата група 25-55 г. – близо 100 хиляди души.

Друг фактор, който определя временната заетост, е степента на образование – тук най-много са били хората с основно или по-ниско образование – 80 хиляди, със средно – около 40 хиляди и с висше – близо 10 000.

Голяма част от временно наетите лица са били без специална квалификация, с насоченост към работническата професия, както и ангажирани с фактора “сезонност”.

Факторът “сезонност” остава като един от определящите на пазара на труда, като само за последните няколко години се отчита значителен брой на работещи на временна заетост, предимно в сферите на хотелиерството, ресторантьорството, селското стопанство, преработващата промишленост, строителството и др.

Така например през 2016 г. сезонно наети са били около 24 хиляди души, през 2017 г. около 22 хиляди, а през 2018 г. – приблизително 25 хиляди.

Според експерти пазарът на кадри с недобра квалификация е значително стеснен, докато се наблюдава тенденция за търсене на специалисти с висока квалификация – технически и инженерни кадри, лекари, медицински сестри, както и професии, които изискват висока компетентност.

Така например заетите у нас лица с висше образование през м. г. са били малко над 1 милион души, докато със средно образование те са били около 1,8 млн. души, а с основно или по-ниско образование – около 400 хиляди души, тоест 2/3 от работещите българи са били със средно или ниско ниво на квалификация.

При съседите ни данните показват, че най-висок дял временна заетост е бил регистриран в Република Северна Македония – 15 на сто, следват Сърбия – 14 процента, Турция – 12 процента и Гърция – 11 процента, /при данни на Румъния – 1 процент и България – от 4 на сто/, сочат данните на Евростат.

Кредитен рейтинг

Спад на безработицата през май

Published

on

През май регистрираната безработица достигна рекордно ниско равнище – 5.3% и бележи свиване на месечна и на годишна база съответно с 0.3 и 0.8 процентни пункта, съобщава ведомството.

В края на май регистрираните безработни в бюрата по труда са 175 399 души, като снижението спрямо април е с 9 027 души. Спрямо май 2018 г. те са с 25 059 по-малко.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 18 897, като от тях 1464 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 6 843 души чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Дейността на бюрата по труда продължава да обхваща все повече заети, учащи и пенсионери, сред които работодателите също разчитат да намерят своите кадри. Нови 608 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа, посочва ведомството.

20 533 са безработните, постъпили на работа през май, като 93.4% от тях са устроени в реалната икономика. Други 459 души от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също са намерили своето ново работно място.

На субсидирани работни места през месеца са устроени 1362 души: 413 – по програми и мерки за обучение и заетост и 949 – по схеми на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

През май в различни форми на обучения за възрастни (обучения за ключови компетентности и професионална квалификация), финансирани както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд, са обхванати общо нови 2405 безработни. Завършилите обучения през месеца са общо 3311 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 18 542, като 85% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (27.6%), хотелиерството и ресторантьорството (19.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14.9%), административните и спомагателните дейности (7.4%), строителството (5.5%), селското, горското и рибното стопанство (4.4%) и други.

Най-търсените групи професии и този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; монтажници; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, осигуряващ защита и сигурност и други.

Continue Reading

Инвестиции

Ето кои са публичните компании с най-добро корпоративно управление за година напред

Published

on

Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) определи състава на индекса на публичните компании с най-добро корпоративно управление за период от една година. След анализ на резултатите от статистиката, които показват, че минималните критерии за ликвидност се покриват от 21 компании; предоставените карти за самооценка от 12 компании и в резултат на гласуването на членовете на НККУ, класирането на компаниите е:

1. Индустриален Холдинг България АД-София
2. Албена АД-к.к. Албена
3. Корадо-България АД-Стражица
4. Софарма АД-София
5. Монбат АД-София
6. Химимпорт АД-София
7. Българска фондова борса АД – София

„Корпоративното управление е и един от най-критичните елементи, изследвани обстойно от инвеститорите във всяка една листната компания и цялостното му подобряване води до качествена промяна в облика на финансовите пазари“, каза Иван Такев,  председател на НККУ и изпълнителен директор на БФБ.

От предишния състав на индекса CGIX отпадат Стара Планина Холд поради непокриване на критериите за ликвидност на индекса, както и Сирма Груп Холдинг, и ТБ Централна Кооперативна Банка поради непредставяне на карта за самооценка.

Тегловите и фрий-флоут коефициенти за новите емисии от индекса ще бъдат оповестени допълнително от БФБ.

Промените влизат в сила от 24 юни 2019 г.

Continue Reading

Кредитен рейтинг

Standard & Poor’s потвърди положителния кредитен рейтинг на България

Published

on

Standard&Poor’s потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива, съобщиха от Министерството на финансите.

Положителната перспектива пред рейтинга отразява значителната вероятност България да се присъедини към валутно-курсовия механизъм механизъм ERM II през следващите 12 месеца.

От рейтинговата агенция очакват брутния вътрешен продукт да се повиши с устойчив темп от 3,3 % през 2019 г., след което да се забави до 3 % през 2022 г.

България ще получи отговор за присъединяването си към механизма, предхождащ еврозоната, най-късно през есента. Това прогнозира пред “Хоризонт” Пиер Ортлиб от Официалния форум за парични и финансови институции.

Страната ни се подготвя за валутно-курсовия механизъм ERM II, а в момента в шест банки се провежда оценка на качеството на активите от Европейската централна банка.

От нея ще зависи какъв ще бъде отговорът, който се очакваше през юли, но Ортлиб допуска известно забавяне заради сформирането на новата Европейска комисия.

Continue Reading

Инвестиции

Икономическият растеж се ускорява до 3,4% през първото тримесечие на годината

Published

on

economics

През първото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) в страната е нарастнал с 3.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г., сочат сезонно изгладените данни на НСИ.

За първото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 23 884 млн. лева. Реализираната добавена стойност през този период на 2019 г. е 20 301 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (83.9%), което в стойностно изражение възлиза на 20 042 млн. лева.

През Q1 на 2019 г. бруто капиталообразуването е 3 820 млн. лв. и заема 16.0% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е положително.

За първите три месеца на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 1.1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.8%.

Според експресните оценки на БВП през първото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги – с 1.8%, крайното потребление – с 0.3%, и бруто образуването на основен капитал – с 0.2%.

През първото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.0%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 3.5%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2.6% през първото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5.0%, а вносът на стоки и услуги – с 1.7%.

Continue Reading

Кредитен рейтинг

S&P потвърди положителния рейтинг на София

Published

on

Международната рейтингова агенция  Стандард енд Пуърс /S&P Global Ratings съобщи, че потвърждава дългосрочния кредитен рейтинг на София –  ‘BBB- с положителна перспектива.

Според публикувания доклад на институцията, S&P очаква Столична община да продължи да поддържа финансова стабилност и високо ниво на собствени приходи, както и досега.

Според правилата на международната агенция, рейтингът на града не може да бъде по-висок от този на държавата. София се присъедини към градовете с „инвестиционни рейтинги“ през декември 2017 г. Тогава рейтингът на България беше повишен от ВВ+ на ВВВ-.

Положителната перспектива, дадена като оценка на столицата ни помага за привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на София. Стандард енд Пуърс отчита добрата работа на общинската администрация за постигане на солидни оперативни резултати.

Според данните за изпълнение на бюджета на СО, през 2018 г. постъпилите в хазната собствени данъчни и неданъчни приходи са общо 709, 2 млн. лв. /110,8% от заложените в бюджета/. Това е с 69 млн. лв. повече от постъпленията през предходната година.

Continue Reading

Бързи кредити

Нови такси заобикалят закона за лихвите по бързите кредити

Published

on

Бързите кредити и заложните къщи измислиха как да заобиколят правилата, според които не трябва да изискват по-високи лихви от онези, които имат право да събират по закон, пише в. “Стандарт”.

Според поправките отпреди няколко години, горната граница на лихвата, която фирмите за бързи кредити могат да искат от потребителите, е пет пъти законната лихва. За заложните къщи пък таванът на оскъпяването е 3%.

Небанковите институции, които отпускат заеми обаче намериха начин да заобикалят закона. Те обявяват ниски лихви, но след това изискват от кандидата за кредит да представи поръчител или банкова гаранция в срок до три или пет дни.

Тъй като обикновено хората, които се възползват от този вид услуги, нямат възможност за подобно нещо и често дори са в сивата икономика, фирмата предлага “улеснение” – нейно подразделение да стане гарант.

Първоначално, когато влезеш в сайта на компанията и кликнеш върху нейния калкулатор, за да провериш какви вноски ще заплащаш върху дадена сума, те изглеждат съвсем поносими и лихвите са съвсем малко по-високи от банковите. В момента, в който се съгласиш кредиторът ти да се превърне в твой гарант посредством друго негово дружество, сумата набъбва от 50 до 100%, показва проверка на изданието.

При начисляването на т.нар. “такса гаранция” се случва заем от 1000 лева да се оскъпи така, че накрая да се наложи да върнеш над 2000. Клиентът има право да откаже услугата и кредита, но много от финансово притиснатите хора приемат да се възползват от услугата.

Единствените реално неоскъпяващи се кредити са рекламираните “първи заем до заплата” на някои от водещите компании в бранша, където можеш да получиш до 500 лева и, ако ги изплатиш до 30 дни, наистина няма да се наложи да внасяш лихва.

Заложните къщи, чиито лихви също бяха поставени в регулация, пък използват друга вратичка – освен ниската лихва, те начисляват и “такса за съхранение”, която е по-висока от лихвата и не е регламентирана в нормативни документи.

Continue Reading

Най-четени