Connect with us

Застраховане

Кои са готвените промени в Кодекса за застраховането?

Published

on

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.

Законопроектът предвижда въвеждането на нови, завишени изисквания спрямо познанията и квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните органи и служителите, които са непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти.

Новите изисквания са диференцирани по области на познания и спрямо категориите на предлаганите застрахователни продукти.

Поставят се още критерии за повишаване квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните органи и служителите, които се занимават с разпространение на застрахователни продукти – чрез професионално обучение или развитие, не по-малко от 15 часа годишно.

Повишава се минималният размер на застрахователната сума по задължителната застраховка „Професионална отговорност“ на застрахователните посредници.

 

Документът въвежда регламентация на нова категория разпространители на застрахователни продукти – посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Те ще могат да бъдат регистрирани при спазване на ограничени изисквания за квалификация, които основно се свеждат до познаването на предлаганите застрахователни продукти и на правилата за разглеждане на претенции и жалби.

Предоставя се възможност спрямо тази категория посредници да се прилагат и по-ниски нива на минималната застрахователна сума по задължителната застраховка „Професионална отговорност“ на застрахователните посредници.

 

С проекта се разписва ново условие за регистрация на застрахователен посредник, касаещо разкриване на самоличността на лицата, които притежават повече от 10 на сто от капитала на посредника, както и на лицата, които имат тесни връзки с него.

Предвидена е и възможност за подаване на заявление за регистрация като застрахователен посредник по интернет.

Текстовете поставят и допълнителни изисквания по отношение на пакетните продажби и на продажбите на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти.

Обмислят се още нови правила за трансграничното извършване на дейността по застрахователно посредничество и за надзора върху него. Уредена е детайлна процедура по изпращане на уведомления между надзорните органи.

Предлага се също така механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка по произход и държавата членка по седалището на клона на застрахователните посредници.

Изменението предлага също така актуализирането на минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като досегашният размер от 10 000 000 лв. за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт да се увеличи на 10 420 000 лв., а досегашният размер от 2 000 000 лв. за вреди, причинени на имущество, да се увеличи на 2 100 000 лв.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Застраховане

ДЗИ представи първата в България застраховка “Онлайн сигурност”

Published

on

ДЗИ представи иновативно застрахователно решение, касаещо онлайн сигурността на клиентите на компанията. Новото покритие е първо по рода си за българския застрахователен пазар и представлява неразделна част от вече съществуващата застраховка на компанията „Комфорт за дома“. Покритието включва три основни риска и се прилага при следните случаи:

Кражба на самоличност – осигурява застрахователно покритие при кражба на самоличност, включително когато кражбата е онлайн (напр. създаване на фалшив профил с име и снимка, хакване на имейл или профил в социалните мрежи)

Спор с онлайн търговец, който е регистриран в България, или с куриерска/пощенска служба, отговорна за доставката на продукт, закупен онлайн в случай, че продуктът: е доставен счупен; в непълна окомплектовка; дефектен; не съответства на параметрите на поръчката (т.е. различава се по размер, цвят, материал и др.) или не съответства на продуктовото описание на производителя или дистрибутора, посочено във формуляра за поръчка не е доставен в срок до 10 календарни дни след изтичане срока на доставка, посочен от търговеца при потвърждение на поръчката

Увреждане на онлайн репутация, представляващо клевета, обида или разкриване на личния живот на застрахования чрез използване на снимка, документ, видео материал или публикация в блог, дискусионен форум, социална мрежа или уебсайт, което накърнява репутацията на застрахования поради характера или естеството на информацията.

Атрактивното разширение на основното покритие към застраховка „Комфорт за дома“ позиционира ДЗИ като иновативна компания, предлагаща на клиентите си допълнителни услуги с грижа за техния дом и личната им неприкосновеност онлайн.

„В ДЗИ се стремим да осигуряваме сигурност и спокойствие за своите клиенти. Дигиталният пазар е изключително динамично развиващата се среда за търговски взаимоотношения и считаме за необходимо да се адаптираме към променящите се нужди на потребителите. Този пазар, разбира се, има предимства, но и крие своите рискове. Ето защо нашата компания добави към вече съществуващата застраховка „Комфорт за дома“ освен възможността за защита на жилищните сгради и домашното имущество на клиентите, допълнителното бонус покритие „Онлайн сигурност“. Считаме, че с него подхождаме индивидуално и с внимание към застрахованите лица, като им предоставяме уникална възможност за защита онлайн. С това правим услугата ни още по-комплексна и атрактивна“ – коментира мотивацията на застрахователната компания зад внедряването на иновативното покритие Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Continue Reading

Застраховане

Застрахователи: Без ясни правила, “Гражданска отговорност” ще се увеличи драстично

Published

on

С решение на ВКС от 21.07.2018 г. чувствително се разшири кръгът лица, имащи право на обезщетение за смърт на близък в случай на смърт при ПТП, като се включват дори и такива без роднински връзки.

Това решение има тежки социални последици, изразени в драстично увеличаване на цената на най-масовата застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, предупреждават от Асоциацията на българските застрахователи.

Разчетената „нова“ цена на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ ще бъде непосилна за българските домакинства. Един пенсионер, например, ще трябва да задели 2 или 3 от 12-те си пенсии за задължителната застраховка, ако иска да продължи да управлява автомобила си. На практика ще бъдат засегнати всички домакинства в страната, като се има предвид, че броят на полиците в момента е  3 053 317.

Причината за негативното въздействие на решението на ВКС е, че то отваря врати за завеждане на множество нови претенции от лица, които не са имали досега право да претендират за обезщетение. Данните само от Софийски градски съд за юли и август 2018 години сочат, че близо 1/5 от заведените дела са именно от този кръг лица.

В допълнение, твърденията, че размерът на обезщетенията за новия кръг лица ще бъде по-нисък и ще трябва доказване на емоционална близост не отговарят на вече оформящата се съдебна практика. Последните съдебни решения определят обезщетения на новите правоимащи близи до старите.

Наред с непредвидимо високия и лавинообразно нарастващ брой на лицата, претендиращи за обезщетения, самият среден размер на обезщетенията за „болки и страдания“ е изключително висок в сравнение с присъжданите в Европа и в сравнение с присъжданите такива в България при други случаи, например при смърт в вследствие на медицинска грешка (размерът е законоволимитиран между 30 000 – 90 000 за всички наследници).

Обезщетението за неимуществени вреди „болки и страдания“ е само една част от обезщението, предвидено по закон в случай на смърт при ПТП. В „общото“ обезщетение се включва и това за имуществени вреди (загуба на доход, издръжка на деца, медицински разходи и т.н.)

В България, поради ред причини, фокусът е поставен върху обезщетението за неимуществени вреди „болки и страдания“. Анализът на АБЗ на европейската практика в областта демонстрира съществени разлики. В Европа средното обезщетение за болки и страдания се движи между 5-25 000 евро на лице.

В България за 2017 г. то е в размер на 118 000 лв. на лице, като е трайна тенденцията за нарастване на размера през последните 5 години. Проблем е също, че тези високи обезщетения не достигат в пълния си размер до наследниците. По официална информация от КФН, значителна част, в някои случаи до 50-80% от присъдените обезщетения отиват за такси и хонорари на малка група адвокати.

Щетимостта и особено смъртността в резултат на ПТП също е основен фактор, който пряко влияе на цената на застраховката ГО. И тук сравнението с Европа е особено показателно – 49 са смъртните случаи на 1 млн. население средно за Европа за 2017, при 96 за България.

Тази ситуация оказва огромен натиск върху застрахователната индустрия. Размерът на допълнителните обезщетения, които трябва да се изплатят само за покриване на претенции по минали събития на новите правоимащи да е между 800 милиона и 1,3 милиарда лева, ако се запази сегашния размер на присъжданите обезщетения.

Подобни средства могат да бъдат осигурени само чрез драстично увеличение на цената.  В крайна сметка, покриването на  увеличения размер на обезщетенията за неимуществени вреди в резултат на ПТП, го плащаме ние, чрез застраховката ГО.

Застрахователната индустрия категорично няма интерес от наложителното в тази ситуация драстично повишаване на цената, защото то би имало силен негативен ефект върху обществото като цяло.

Според АБЗ стъпката в правилната посока е въвеждането на ясни правила при определяне на обезщетенията. Наложително е да започне работа по дългосрочно решение, а именно разработване на методика, която да дава ясни и обективни критерии, по които правоимащите лица да получат заплащане на обезщетения за имуществени вреди.

Комбинацията от лимитиране на обезщетението за неимуществени вреди при смърт на пострадалото лице и въвеждане на измерими критерии за имуществените вреди (напр. издръжка в съответствие с дохода на пострадалото лице) ще позволи справедливо обезщетяване на правоимащите лица без да се засягат необосновано интересите на застрахованите.

Междувременно, е наложително в Кодекса за застраховането да се въведат еднократни и фиксирани размери на обезщетенията във връзка с неимуществените вреди на увредените лица, изразяващи се в морални болки и страдания, в резултат от смъртта на близък при пътнотранспортно произшествие.

Тези фиксирани обезщетения следва да са съобразени с европейската практика и със стандарта на живот в България. Освен това, наличието на законово определени лимити  ще защити наследниците от посредническия произвол, който на практика ги лишава от обезщетения към момента.

Continue Reading

Застраховане

Швейцарски застраховател на печалба въпреки огромните искове от природни катаклизми

Published

on

Swiss Re HQ Zurich
Централата на Swiss Re в Цюрих. Снимка: Swiss Re.

Swiss Re дори генерирала годишна възвръщаемост на собствения капитал (ROE) от 4,7%.

Швейцарската Swiss Re се върна към нетна печалба от 1,1 млрд. долара за първите девет месеца на 2018 г. въпреки прогнозираната тежест от солидни искове за 1,6 млрд. долара заради  големи природни катастрофи и причинени от човека бедствия – заведени през отчетния период.

Това е в сравнение със загубата от 468 млн. долара за същия период преди година.

Swiss Re е един от водещите световни доставчици на презастраховане, застраховане и други форми на прехвърляне на риска, базирани на застраховки.

За пореден път станахме свидетели на поредица от природни катастрофи и големи бедствия, причинени от човека, които опустошиха живота и разрушиха бизнеса, особено в Япония и в САЩ.

В тези трудни времена ние имаме финансовата сила да подкрепяме нашите клиенти и в крайна сметка техните клиенти. Това показва стойността, която можем да донесем чрез бързото изплащане на претенции, за да помогнем на хората и предприятията да стъпят отново на крака след подобни катастрофи” – заяви главният изпълнителен директор на Swiss Re Кристиян Мументалер.

Финансовият директор на групата Джон Дайси от своя страна, каза:  „Кумулативните ни загуби за първите девет месеца съвпадат в общи линии с нашите очаквания от началото на годината. Големите загуби ни напомнят за важността от поддържането на стабилна капиталова позиция, за да реагираме проактивно на неблагоприятни пазарни събития. През първото полугодие съотношението ни към Швейцарския фискален тест се повиши, което подчертава силното ни генериране на капитал, което е основа за бъдещи действия в съответствие с нашите приоритети за управление на капитала“.

Swiss Re е генерирала годишна възвръщаемост на собствения капитал (ROE) от 4,7% през първите девет месеца на 2018 г., докато селективно развива своя бизнес.

Инвестиционният портфейл на компанията продължава да осигурява солиден принос към цялостния резултат.

Continue Reading

Застраховане

AIG с огромни загуби заради природни катаклизми

Published

on

Застрахователят очакват сумата да набъбне до $1,7 млрд.

American International Group (AIG) оповести на сайта си, че за третото тримесечие на 2018 г. очаква да регистрира загуби преди данъчно облагане, от около 1,5 до 1,7 млрд. долара.

Те до голяма степен са свързани с многобройните катаклизми в Япония, включително тайфуните Jebi и Trami, както и урагана Флоренция, ударил Източното крайбрежие на САЩ и калифорнийските кални свлачища.

AIG очаква загубите от многобройни събития в Япония и Азия, да бъдат приблизително от 900 млн. до 1 млрд. долара, а тези от Северна Америка от $600 до $700 милиона.

Освен това първоначалните оценки за загубите преди данъци от урагана Майкъл, са приблизително между $ 300 и $ 500 млн., но те ще бъдат включени в оперативните резултати за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Брайън Дупъреол, президент и главен изпълнителен директор на AIG, заяви: “Нашите мисли са с тези, които са били засегнати от последните екстремни събития. В AIG ние сме отдадени на това да подкрепяме нашите клиенти, където и да са по света, като действаме бързо, за да им помогнем да се възстановят и изградят наново. Радваме се, че нашите усилия за преструктуриране на северноамериканския портфейл от презастраховане дават желания резултат за смекчаване на нашето излагане на загуби от катастрофи.

Продължаваме да търсим начини за по-нататъшно развитие на нашите глобални мерки за защита, като продължаваме да се стремим да изпълняваме плана си за позициониране на AIG за дългосрочен устойчив и печеливш растеж“.

AIG е световна застрахователна организация. Основана през 1919 г., днес компаниите ѝ предлагат широк спектър от застраховки за имуществено застраховане, животозастраховане, пенсионни продукти и други финансови услуги на клиенти в повече от 80 страни.

Акциите на AIG са регистрирани на Нюйоркската и Токийската фондови борси.

Continue Reading

Застраховане

Lloyds сключи договор за инвестиране с фонда Blackrock за 30 млрд. паунда

Published

on

Той е част от договори за 109 млрд. паунда управлявани преди от Standard Life Aberdeen.

Днес Scottish Widows, животозастрахователна и пенсионна компания, от Единбург, Шотландия – дъщерно дружество на Lloyds Banking Group, обяви, че е възложило договор за инвестиране в размер на 30 млрд. паунда на BlackRock, разказва investmentweek.co.uk.

BlackRock е американска корпорация за глобално управление на инвестиции, базирана в Ню Йорк. Основана e през 1988 г., първоначално като мениджър за управление на риска и мениджър на активи с фиксиран доход. Днес е най-големият мениджър на активи в света с 6.29 трлн. долара активи към декември 2017 г.

Lloyds обяви, че парите, отпуснати на BlackRock, ще бъдат инвестирани в индексни стратегии и освен това ще се стреми към съгласуване на стратегическо партньорство за сътрудничество в алтернативни класове активи, управление на риска и инвестиционни технологии.

Активите са част от мандата от 110 млрд. паунда, който понастоящем се управлява от компанията Standard Life Aberdeen (SLA) и подлежи на арбитраж, след като Lloyds заяви през февруари, че ще прекрати сделката.

Сделката с BlackRock трябва да стартира след приключване на арбитражния процес или изтичането през януари 2019 г. на съществуващия договор, като Lloyds са убедени в правото си да прекратят сделката със SLA.

Standard Life Aberdeen, които иска 250 млн. пауна компенсация, засега са отказали коментар.

Антонио Лоренцо, главен изпълнителен директор на Scottish Widows, заяви: “BlackRock бе избрана след конкурентен търг, в който ясно демонстрира водещите си възможности в световен мащаб и дълбокото познание на британския пазар“.

Партньорството ще гарантира, че Scottish Widows и групата могат да постигнат добри инвестиционни резултати за своите клиенти през следващите години” – допълни той.

BlackRock управлява активи с индексни фондове (Exchange-traded funds – ETFs) за около 1 трилион долара.

Continue Reading

Банки

Bank of England иска британските банки и затрахователи да не ползват LIBOR

Published

on

Bank of England
Bank of England нощен изглед. Снимка: BoE.

Централната банка и финансовите регулатори предлагат преход към алтернативни лихвени проценти.

Днес британските регулатори Financial Conduct Authority (FCA) – Орган за финансово поведение и Prudential Regulation Authority (PRA) – Орган за регулиране на пруденциалния надзор, които са под шапката на Bank of England са изпратили писмо до изпълнителните директори на големите банки и застрахователи, контролирани в Обединеното кралство.

Това бе съобщено в прес публикация на сайта на Bank of England.

Регулаторите мениджърите на тези компанни да започнат подготовка и да предприемат действия за преход от Libor към алтернативни лихвени проценти.

Libor е лондонския междубанков лихвен процент. Подобно на евро индекса Euribor, той е среден лихвен процент, който се изчислява след като заявителите – група големи банки отчетат на администратор прогнозните си разходи за заеми една от друга през различни периоди.

Целта на писмата е регулаторите да се уверят, че висшите мениджъри и бордове на фирмите разбират рисковете, свързани с този преход, и че ще предприемат подходящи действия сега, така че компаниите им да могат да преминат към алтернативни лихвени проценти преди края на 2021 г.

Причината за този преход е, че както FCA, така и FPC още през 2017 г. заявиха, че става все по-очевидно, че липсата на активни основни пазари и недостигът на срочни необезпечени депозитни операции, пораждат сериозни въпроси за бъдещата устойчивост на индекса Libor.

Писмото до британските банки можете да видите тук.

Писмото до британските застрахователи можете да видите тук.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени