Connect with us

Други регулации

Европейският банков орган стартира стрес-тест в целия ЕС

Published

on

European Banking Authority

Резултатите от него се очакват днес вечерта.

Европейският банков орган (ЕБО) (European Banking Authority – EBA ) стартира на 31 октомври свой стрес тест за банките в целия ЕС и заедно с него, оповести макроикономическите сценарии.

Основни характеристики на упражнението:
Стрес тестът има за цел да предостави на надзорните органи, банките и други участници на пазара обща аналитична рамка, която да сравни последователно и да оцени устойчивостта на банките на ЕС към икономически шокове.

За първи път в него се включват счетоводните стандарти по IFRS 9.

Не е включен праг за неуспешна пропускателна способност, тъй като резултатите от упражнението са предназначени да послужат като принос към Процеса за надзор и преглед (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Методологията на ЕБО за този стрес тест бе публикувана през ноември 2017 г. и следва да се прилага към публикуваните сценарии.

Основният сценарий е в съответствие с публикуваната от Европейската централна банка (ЕЦБ) прогноза за декември, а неблагоприятният сценарий предполага реализацията на четири системни рискове, за които понастоящем се счита, че представляват най-съществените заплахи за стабилността на банковия сектор в ЕС :

  • Внезапна и значителна преоценка на рисковите премии на световните финансови пазари, което ще се разпространи в европейските страни и ще доведе до затягане на финансовите условия;
  • Неблагоприятна обратна връзка между слабата рентабилност на банките и ниския номинален ръст в резултат на спада в икономическата активност в Европейския съюз. Това ще засегне по-специално банките в страните, изправени пред структурни предизвикателства в техния банков сектор;
  • Устойчивостта на държавния и частния дълг се дължи на потенциалното преориентиране на рисковите премии и повишената политическа несигурност;
  • Ликвидните рискове в небанковия финансов сектор с потенциални преливания в по-широката финансова система.

Неблагоприятният сценарий има за цел да гарантира адекватно ниво на сериозност във всички държави от ЕС.

Предполагаемите темпове на растеж на реалния БВП на ЕС в неблагоприятния сценарий са съответно -1,2%, -2,2% и + 0,7%, съответно през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Като цяло, сценарият предполага отклонение на БВП на ЕС от базовото му равнище с 8,3% през 2020 г., което води до най-тежкия сценарий по отношение на отклонението на БВП спрямо базовите нива в сравнение с предишните упражнения на ЕБО.

 

Очаква се ЕБО да публикува резултатите от упражнението днес, 2 ноември 2018 г. в 19ч българско време.

 

Други регулации

ЕЦБ дава краен срок на банките в еврозоната да покрият лошите си кредити

Published

on

Euro

Това твърди италианският вестник Il Sole 24 Ore в публиакция от днес.

Всяка банка в еврозоната ще има “краен срок”, от който ще зависи здравния ѝ статус и състоянието на необслужваните кредити Non-performing loan (NPL) в портфейла ѝ.

Европейската централна банка е призовала всички банки в еврозоната да увеличат резервите си, за да погасят напълно размера на обезценените си кредити в предварително дефиниран многогодишен период до около 2026 г.

Това съобщи днес италианският вестник Il Sole 24 Ore, позовавайки се на различни свои източници.

Индикация за това е, че ЕЦБ е включила „процеса по надзорен преглед и оценка“, или накратко ПНПО (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) в писмото, което е изптатила на италианските банки през декември.

Надзорните органи редовно подлагат на оценка и измерване рисковете за всяка банка. Тази дейност се нарича ПНПО. В нея се обединяват всички надзорни констатации за дадена година и се определят изискванията, които банките трябва да изпълнят.

ПНПО показва състоянието на банката по отношение на капиталовите изисквания и справянето с рисковете. В решението по ПНПО, което надзорният орган изпраща на банката в края на процеса, се определят ключови цели за преодоляване на установените проблеми. След това банката трябва да „коригира“ тези проблеми в определен срок.

За искането на, ситуирания във Франкфурт, центален регулатор за лошите кредити се разбра в петък, след случая с банка Monte dei Paschi di Siena.

ЕЦБ ѝ е наредила да увеличи резервите си, за да покрие обезценените си кредити до 2026 г., в съответствие с правилата, изискващи банките от еврозоната да правят пълни отписвания в рамките на седем години за нови кредити, които се окажат необслужвани след април 2018 година.

Ако е вярно, че надзорът на ЕЦБ е отправил покана за постепенно намаляване на обезценените кредити към всичките 119 европейски банки, това ще засегне осезателно целия сектор.

Според 24 Ore, това ще има силно негативно влияние за италианската кредитна система, която има най-значителната тежест от необслужвани  кредити в европейски мащаб.

През ноември 2018 г. те са били на стойност 37,5 млрд. евро.

 

 

 

 

Continue Reading

Други регулации

ЕК и банковите надзорни органи се споразумяха за общи мерки срещу прането на пари

Published

on

Vĕra Jourová
Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. Снимка: ЕК.

Те ще подсилят общия европейски надзор.

Днес Европейската централна банка, националните финансови регулатори, които контролират финансовите институции да спазват задълженията на ЕС за борба срещу прането на пари, заедно с Европейската комисия и европейските надзорни органи постигнаха споразумение относно новия механизъм за общо сътрудничество.

То изяснява действията, които трябва да се предприемат, когато се открие слаба връзка в системата и как точно ще се обменя информация, така мерките срещу прането на пари да се осъществяват по ефективен и навременен начин.

Валдис Домбровскис,ЕК вицепрезидента, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Днес Европа достига до друг важен етап в изпълнението на нашия дневен ред за подобряване на надзора на изпирането на пари. Банковите регулатори и тези на мерките за пране на пари, трябва да работя ръка за ръка, за да не шанс за изпиране на пари в Европа.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „ЕС има строги правила срещу изпирането на пари, които след това се прилагат от националните органи за борба с изпирането на пари. Парите и престъпниците не познават граници, така че е необходимо властите и европейските надзорни органи да реагират координирано. Това споразумение е ясен сигнал за подобрено сътрудничество.

Днешното споразумение съдържа подробни правила за това какъв вид информация следва да се обменя, при какви условия и какви гаранции за поверителност и защита на данните ще се прилагат за защита на финансовите данни на гражданите и фирмите.

Споразумението е и резултат, който бе приоритет в плана за действие, приет в Съвета ЕКОФИН от 4 декември 2018 г., и е изискване на Петата директива за борба с изпирането на пари, която трябва да бъде напълно функционираща в целия ЕС от януари 2020 г.

Continue Reading

Други регулации

Политиката за борба с финансовите измами в ЕС трябва да се реформира

Published

on

В сегашната система за разследването съществуват слабости според доклад на одиторите от ЕСП.

Одиторите на ЕС изготвиха оценка дали Европейската комисия (ЕК) управлява добре риска от измами, засягащи бюджета на ЕС.

Разгледано беше и дали стратегическата рамка за управление на риска е ефективна, както и дали административните разследвания на Службата за борба с измамите (OLAF) водят до съдебно преследване и възстановяване на средства.

Одиторите на Европейската сметна палата (ЕСП) констатираха, че Комисията не разполага с изчерпателна и удобна за съпоставяне информация за равнището на разкритите измами при разходването на средства от ЕС.

Нещо повече, до момента тя не е изготвила оценка на неразкритите измами, нито подробен анализ на факторите, подтикващи към извършване на дейности, свързани с измами.

Тази липса на информация води до понижаване на практическата стойност и ефективността на плановете на Комисията за защита на финансовите интереси на ЕС от измами, заявяват одиторите.

70 % от гражданите на ЕС смятат, че измамите, засягащи бюджета на ЕС, се случват доста често, дори това да не отговаря на действителните факти. За съжаление провежданите досега дейности за борба с измамите все още не са достатъчни“, заяви Юхан Партс, член на ЕСП.

„Време е за сериозни действия. Комисията следва да разработи ефективна система за предотвратяване, разкриване и възпрепятстване на измамниците. Реформирането на OLAF ще покаже дали намеренията на Комисията да се бори с измамите действително са сериозни.“ – допълва той.

В заключение одиторите заявяват, че настоящата система, при която след административно разследване на OLAF за предполагаема измама се образува наказателно разследване на национално ниво, отнема много време и при нея шансът за последващо съдебно преследване е по-малък.

Одиторите считат, че създаването на Европейска прокуратура (EPPO) е стъпка в правилната посока, но предупреждават, че в настоящия регламент за нея има недостатъци. Един от главните проблеми е в това, че те ще зависят почти напълно от националните органи. Регламентът не въвежда механизъм, който да позволява на Европейската прокуратура да изисква от държавите членки да отделят ресурси за активната работа, необходима за разследването на измами при разходването на средства от ЕС.

За да бъдат постигнати по-добри резултати при борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, ЕСП препоръчва на Европейската комисия следното:

  • да въведе надеждна система за докладване и измерване на измамите, която да предоставя информация за мащабите, естеството и първопричините за тях;
  • да осигури изрично включване на управлението на риска от измами и тяхното предотвратяване в отговорностите на един от членовете на Комисията и да приеме обновена стратегия за борба с измамите, основана на подробен анализ на рисковете от тях;
  • да засили дейностите си и механизмите за предотвратяване на измамите; и
  • да преразгледа ролята и отговорностите на OLAF в контекста на създаването на Европейска прокуратура и да предложи на OLAF да се възлагат стратегически и надзорни функции при действията на ЕС за борба с измамите.

 

Специалният доклад № 1/2019 на ЕСП, „Борба с измамите при разходването на средства от ЕС — необходими са действия“, на български можете да намерите тук.

Continue Reading

Други регулации

ЕК с доклад за Директивата за алтернативните инвестиционни фондове (AIFMD)

Published

on

EU flags

Днес Европейската комисия публикува доклада си за въздействието на правилата за управителите на фондове за алтернативни инвестиции, които играят важна роля за целта на Съюза на капиталовите пазари да увеличи възможностите за вложителите в ЕС.

Мениджърите на алтернативни инвестиционни фондове, като например капиталовите и облигационните фондове, фондовете за дялово участие, фондовете за собственост, хедж фондовете и инфраструктурните фондове, са отговорни за управлението на голям обем инвестиции в ЕС и за значителни обеми от търговия на пазарите за финансови инструменти.

Те допринасят за изграждането на Съюза на капиталовите пазари чрез насочване на спестявания към компании и проекти, които допринасят за растежа и заетостта.

Днешният доклад потвърждава, че настоящите правила (Директивата на мениджърите на фондове за алтернативни инвестиции, AIFMD) са допринесли значително за създаването на единен пазар за алтернативни инвестиционни фондове, като са създали хармонизирана регулаторна и надзорна рамка.

По-голямата част от разпоредбите на AIFMD са оценени като постигнали своите цели, но докладът също така идентифицира области, които изискват по-нататъшен анализ, като разминаващи се тълкувания на правилата от националните компетентни органи и припокриване на изискванията за докладване и други правила за оповестяване в ЕС.

Докладът, изготвен от външен изпълнител, представлява първата стъпка в процеса на преразглеждане на AIFMD.

Комисията ще продължи прегледа на директивата и следващата година ще докладва на Европейския парламент и на Съвета, както се изисква от нея.

 

Пълният доклад можете да намерите тук.

Continue Reading

Банки

Китай намали съотношенията на задължителните резерви за банките си

Published

on

People's Bank of China

Мярката се прави с цел да компенсира спада в икономиката.

В сряда Китайската народна банка предприе действия, за да намали стандартите за кредитна оценка на финансовите институции.

Мярката ще позволи на повече от тях да депозират по-малко средства в централната банка като задължителни резерви, според изявление на уебсайта на Банката, публикувано днес.

Това ще помогне на преференциално насочените съотношения на задължителните резерви (reserve requirement ratio),  да покрият повече финансови институции, като ги насърчават да обслужват повече малки и микро фирми“, се казва в доклада.

Новата мярка е структурен инструмент, чиято цел е да насърчава търговските банки да финансират малки и микро компании, които обикновено са с високо търсене на кредити.

Този ход, който влезе в сила незабавно, може да освободи повече от 700 милиарда юана (101,86 милиарда долара), които да допълнят недостига на базови пари от 4 трилиона юана преди китайската Нова година на 5 февруари, според оценката на някои брокери.

Ускоряването на емитирането на облигации на местните правителства, което вече е в процес на подготовка, също ще изисква ликвидна добавка за търговските банки, като най-голям притежател на облигациите, каза Минг Минг, икономист от CITIC Securities.

Китайският законодател прие в събота решение да ускори емитирането на облигации на местните власти преди одобряването на годишния фискален бюджет.

Държавният съвет може да преотстъпи на местните власти облигации за 1,39 трилиона юана, преди новите квоти да бъдат обявени през март.

Необходими са допълнителни операции по паричната политика през януари, включително ново съотношение на задължителните резерви и някои новаторски инструменти, каза още Минг.

През 2018 г. централната банка съкрати съотношението на задължителните резерви цели четири пъти, с което съотношенията за големите банки намаляха с 2.5 процентни пункта до 13-14.5%.

RRR все още е един от най-важните и ефективни инструменти за управление на ликвидността и ключов канал в процеса на създаване на пари, особено с обръщането на динамиката на валутните резерви“, заяви Жу Хайбин, главен икономист и ръководител на китайската стратегия за дялово участие в JPMorgan пред China Daily.

По-строгите условия на кредитиране, които биха могли да бъдат резултат от спад на финансирането в сянка на банките, трябва да бъдат предотвратени, особено когато икономическият растеж отслабва, каза още Жу. “Можем обаче да видим, че ръстът на банковите кредити е стабилен през последните месеци и финансирането на облигациите се подобрява“.

Регулирането от страна на страната на банковите дейности в сянка, което се интензифицира от средата на 2016 г., доведе до непредвидени последици от това, че банките бяха по-склонни да отпускат кредити на държавните, а не по-рисковите микро и малки предприятия.

През първите три тримесечия на миналата година общите нови кредити за микро и малки предприятия възлизат на 1,48 трилиона юана, което представлява само 22,4% от общия ръст на корпоративните кредити.

През първата половина на 2018 г. този дял леко се е увеличил от 20.9% – най-ниското ниво откакто данните за първи път станаха достъпни през 2012 г., според Китайската народна банка.

Тази “по-гъвкава” парична политика ще се координира с “по-активна” фискална политика тази година, за да се противодейства на натиска за намаляване на икономическия растеж, каза Джордж Ксу, анализатор в международната рейтингова агенция Moody’s.

Очакваме общият ръст на кредитите да се стабилизира, като по-силното кредитиране на банките ще поддържа растежа на БВП на фона на несигурността във външната среда“, каза в заключение Ксу.

Continue Reading

Други регулации

JPMorgan Chase Хонг Конг глобена с USD 1.6 млн.

Published

on

Hong Kong Monetary Authority

Санкцията е заради нарушаване на правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Вчера Хонконгския финансов регулатор – Hong Kong Monetary Authority (HKMA) глоби местния клон на JPMorgan Chase с HK $ 12,5 милиона (USD 1,60 млн.) и порица банката за системно нарушаване на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Регулаторният орган заяви, че институцията не е успяла да “установи и поддържа ефективни процедури” за идентифициране и обработка на банкови преводи и за спазване на правилата за комплексна проверка на клиентите и “непрекъснат мониторинг” на бизнес отношенията.

Г-жа Кармен Чу, изпълнителен директор на HKMA, заяви: „Този ​​случай включва недостатъци в редица ключови контролни области, включително due diligence на клиентите, периодични прегледи и банкови преводи, произтичащи главно от неефективни процедури и резултатът е многобройни нарушения на определени разпоредбите на AMLO (Наредбата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма).

Банката трябва да има процедури, които да са ефективни за целите на изпълнение на задълженията си по AMLO. Тези процедури са от съществено значение, за да се даде възможност на банката да идентифицира, разбере и смекчи рисковете, на които е изложена, като взема предвид естеството, размера и сложността на своята дейност“.

Дициплинарните действия са резултат от разследване на HKMA, което е установило, че между април и февруари 2014 г. JPMorgan Хонг Конг е нарушила шест разпоредби от Наредбата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Регулаторът също така нарежда на Хонконгското отделение на американската банка да наеме независим външен съветник, който да изготви доклад за това дали неговите коригиращи мерки са достатъчни за справяне с „нарушенията и други недостатъци“, които е идентифицирал.

HKMA отбелязва и факта, че JPMorgan Хонг Конг сама е идентифицирала и съобщила за някои недостатъци и е предприела “положителна и обширна работа по отстраняване”, след като е узнала за пропуските.

По-специално, банката е засилила контролните си функции, за да предотврати повтарянето на подобни нарушения.

Според регулатора JPMorgan Хонг Конг няма предходни дисциплинарни нарушения във връзка с AMLO и е сътрудничила по време на разследването и изпълнителното производство.

 

Пълното решение на HKMA може да намерите тук.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени