Свържете се с нас

Еврофинансиране

ЕК представи проекта за нов бюджет на ЕС

Публикувана

на

EU commission building
Централата на ЕК в Брюксел. Снимка: ЕК

Той ще бъде модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава.

Днес Европейската комисия представи очакваното предложение нов тип прагматичен, модерен и дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще остави значителен недостиг на средства в ЕС бюджета, а от Съюза вече се очаква да играе по-голяма роля за осигуряването на сигурност и стабилност

Новият бюджет ще се стреми да отговори на тези предизвикателства чрез намаляване на разходите и чрез осигуряване на нови ресурси.

Финансирането на новите и основните приоритети на Съюза ще бъде запазено или увеличено, което означава, че средствата за други области ще бъдат намалени.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Днес е решаващ момент за нашия Съюз. Новият бюджет представлява възможност да оформим бъдещето си като нов и амбициозен Съюз от 27 държави, обединени от солидарност. С днешното предложение представяме прагматичен план за това как да постигнем повече резултати с по-малко ресурси.

Ще обезпечим доброто финансово управление чрез първия по рода си механизъм за принципите на правовата държава. Това е начинът да действаме отговорно с парите на нашите данъкоплатци. Сега са наред да действат Парламентът и Съветът. Убеден съм, че трябва да се стремим да постигнем споразумение преди изборите за Европейски парламент следващата година“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Целта на това предложение за бюджет е да се осигури европейска добавена стойност. Инвестираме още повече в области, в които държавите членки не могат да действат самостоятелно или в които е по-ефективно да се действа заедно например научните изследвания, миграцията, граничния контрол и отбраната. Продължаваме да финансираме и традиционните, но осъвременени политики, като общата селскостопанска политика и политиката на сближаване“.

Ето основните предложения за новия бюджет:

  1. Целенасочен.

Комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1,135 милиарда евро поети задължения (по цени от 2018 г.)  за периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1,11 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27.

За да бъдат финансирани нови и неотложни приоритети, настоящите нива на финансиране ще бъдат увеличени. Инвестирането в области като научните изследвания и иновациите, младите хора, цифровата икономика, управлението на границите, сигурността и отбраната ще допринесе за постигането на просперитет, устойчивост и сигурност.

Например бюджетът за програма „Еразъм+“ и за Европейския корпус за солидарност ще бъде удвоен.

Същевременно Комисията разгледа критично въпроса в кои области могат да се направят икономии и да се подобри ефективността. Тя предлага финансирането на общата селскостопанска политика и на политиката на сближаване да се намали умерено – с около 5 % и за двете.

Тези политики ще бъдат осъвременени, за да се гарантира, че могат да постигат същите резултати с по-малко ресурси и дори да подпомагат новите приоритети.

Например политиката на сближаване ще играе все по-важна роля за подкрепата на структурните реформи и в дългосрочен план интеграцията на мигрантите.

 

  1. Модерен, опростен и гъвкав.

Модерен: Означава допълнително намаляване на административната тежест за бенефициерите и управляващите органи чрез промяна на правилата така, че да бъдат по-съгласувани чрез единен правилник.

Опростен: Сега средствата са разпръснати по прекалено много програми и инструменти,  както в рамките на бюджета, така и извън него. Комисията предлага броят на програмите да бъде намален с над една трета (от 58 на 37 в бъдеще), например чрез обединяване на разпокъсаните източници на финансиране в нови интегрирани програми и чрез радикално рационализиране на използването на финансовите инструменти, включително чрез фонда InvestEU.

Гъвкавост: Предизвикателства като кризата с миграцията и бежанците от 2015 г., показаха ясно, че в настоящия бюджет на ЕС е необходима повече гъвкавост, за да може да се реагира достатъчно бързо и ефективно.

Предложението тук е по-голяма гъвкавост във и между програмите, увеличаване на средствата за инструментите за управление на кризи и създаването на нов Резерв на Съюза, предназначен за справяне с непредвидени събития и реагиране на извънредни ситуации в области като сигурността и миграцията.

 

  1. Принципите на правовата държава за добро финансово управление

Важна новост в предложения бюджет е засилената връзка между финансирането от ЕС и спазването на принципите на правовата държава.

Комисията предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансови рискове, свързани с всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки.

Предложените нови инструменти ще позволят на Съюза да спре, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е пропорционален на естеството, тежестта и обхвата на слабостите в прилагането на принципите на правовата държава.

 

  1. Силен и стабилен икономически и паричен съюз

В новата многогодишна финансова рамка се предлагат два нови инструмента:

Програма за подкрепа на реформите, която с общ бюджет от 25 милиарда евро ще оказва финансова и техническа подкрепа на всички държави членки за провеждането на приоритетни реформи. В допълнение към това Механизъм за сближаване ще предоставя специализирана подкрепа за държавите членки извън еврозоната, които се подготвят да се присъединят към общата валута.

Европейска функция за стабилизиране на инвестициите, която ще подпомогне запазването на равнищата на инвестициите в случай на големи асиметрични сътресения.

Тя ще започне да функционира под формата на заеми „бек-ту-бек“ от бюджета на ЕС на стойност до 30 милиарда евро, съчетани с финансова помощ за държавите членки, предназначена за покриване на разходите за лихви.

Заемите ще осигурят допълнителна финансова подкрепа в момент, в който публичните финанси бъдат поставени под натиск, а приоритетните инвестиции трябва да се запазят.

 

  1. Модерни източници на финансиране

Новите приоритети се нуждаят от нови инвестиции. Комисията предлага тези приоритети да бъдат финансирани чрез комбинация от свежи пари (около 80 %) и  преразпределение на средства и икономии (около 20 %), а съществуващото цялостно финансиране на системата на собствените ресурси да се модернизира и опрости, а източниците на приходи да се диверсифицират.

Нови източници за финансиране на дългосрочния бюджет: ЕК предлага да се опрости настоящият собствен ресурс на базата на данъка върху добавената стойност (ДДС) и да се въведе кошница от нови собствени ресурси, обвързана с политическите ни приоритети.

Предложената кошница от нови собствени ресурси включва:

– 20 % от приходите от схемата за търговия с емисии;

– изискуема ставка от 3 %, прилагана към новата обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (която ще бъде въведена постепенно, след като бъде прието необходимото законодателство);

– национална вноска, която ще се начислява върху количеството нерециклирани отпадъци от пластмастови опаковки във всяка държава членка (0,80 евро на килограм).

Тези нови собствени ресурси ще представляват около 12 % от общия бюджет на ЕС и могат да осигурят до 22 милиарда евро годишно за финансиране на новите приоритети.

 

Отстъпки:

– Оттеглянето на Великобритания от ЕС дава възможност да се промени сложната система от отстъпки и дори „отстъпки върху отстъпките“.

Комисията предлага да се премахнат всички отстъпки и да се намали от 20 % на 10 % сумата, която държавите членки задържат при събирането на митнически приходи (те са един от собствените ресурси) за бюджета на ЕС. Тези две мерки ще направят бюджета на ЕС по-прост и по-справедлив.

– За да се избегнат резките и драстични увеличения на вноските на някои държави членки, Комисията предлага съществуващите отстъпки да се премахнат постепенно в продължение на период от 5 години.

Въз основа на днешните предложения Комисията ще представи през идните седмици подробни предложения за бъдещите секторни финансови програми.

Решението за бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС трябва да бъде прието от Съвета с единодушие, с одобрението на Европейския парламент.

ЕК ще даде най-висок приоритет на преговорите и очаква да се постигне споразумение преди изборите за Европейски парламент и срещата на върха на 9 май 2019 г. в Сибиу.

Прочети още
Коментирай

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Еврофинансиране

ЕИБ одобри 12,6 млрд. евро за инвестиции в ЕС, Азия, Латинска Америка и Африка

Публикувана

на

Werner Hoyer, President of the EIB
Вернер Хойер, президент на ЕИБ. Снимка: ЕИБ.

Те ще подобрят достъпа до финансиране в партньорство с местни банки.

Днес Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) оповести, че е одобрила общо 12,6 милиарда евро за ново финансиране за 83 проекта, в Европа, Азия, Латинска Америка и Африка.

Това е рекордно ниво на подкрепа, договаряна някога на ежемесечната среща на Борда на директорите на ЕИБ.

С одобрението на 48 проекта за инвестиции в размер на 6,1 млрд. евро, гарантирани от Инвестиционния план за Европа, Управителният съвет на ЕИБ ще позволи на Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI) да надхвърли първоначалната инвестиционна цел от 315 млрд. евро.

След одобрението на Борда, ЕИБ ще финализира нови програми за подобряване на достъпа до финансиране от малкия бизнес в партньорство с местните банки и ще подкрепя новите инвестиции в енергетиката, транспорта, комуникациите и градското развитие.

Вернер Хойер, президент на ЕИБ, заяви: „Планът Юнкер“ е успешен. Групата на ЕИБ надхвърли ангажиментите си за финансиране, много над планираните 315 милиарда евро за периода от три години, който завършва този месец.

Но няма причина за самодоволство. Европа все още изостава от световните конкуренти и от собствените си цели по отношение на инвестициите в иновации, образование и други стратегически сектори.

Банката на ЕС се оказа ключов актив за инвестициите и икономическата политика в Европа. Заедно с други институции на ЕС трябва да надграждаме над този успех и по този модел да удвоим усилията си и да направим Европа по-силна и по-приобщаваща„.

Ето и някои от конкретните области и проекти, които ще бъдат финансирани:

4,5 млрд. евро отиват за подкрепа на инвестициите в бизнеса в Европа и извън нея.

Това ще даде възможност на местните финансови партньори да се справят с недостига на инвестиции в 17  държави от ЕС и безработицата сред младите хора в Босна и Херцеговина.

 

Ще бъде подкрепена и нова схема за подпомагане на инвестициите на социални предприятия в цяла Европа.

Това включва:

– специализирано кредитиране на селскостопански фирми в Румъния;

– туристически предприятия в Италия;

– микропредприятия в Полша и Германия;

– експортно ориентирани компании в Словакия.

Новото финансиране за малки и средни предприятия ще бъде осигурено чрез кредитни линии с местни банки, гаранционни структури, дългови и капиталови фондове и програми с национални банки.

Директната подкрепа за индустриални иновации включва:

– изследване и разработване на леки и електрически мотоциклети от KTM в Австрия;

– подобрени ескалатори и асансьори от Kone във Финландия;

– и производство на биоетанол, използващ отработените газове от стоманодобивната фабрика на Arcelor Mittal в Белгия.

Повече от 3,4 млрд. евро са за нови инвестиции в възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, сгради с ниска енергийна ефективност, водноелектрически централи и топлофикационни системи.

Одобрени енергийните проекти, включват подкрепа за:

– нова белгийска офшорна вятърна енергия;

– соларни централи в Испания;

– централно отопление в Будапеща;

– 3 ВЕЦ-а в северна Португалия;

– нови инвестиции за намаляване на загубите на енергия в Ямайка;

– нова инициатива за финансиране на местна възобновяема енергия в Нидерландия.

1,8 милиарда са за подкрепа на проекти за устойчив транспорт. Това включва:

– нов подвижен железопътен възел в Берлин;

– разширяване на летищата в Гуадалупе и Венеция;

– изграждането на първата линия на метрото в Богота;

– автобуси с ниски емисии във Варшава;

– разширяването на станциите за зареждане на електрически коли в Италия;

– нов воден транспортен възел в Китай;

– и подобряване на обществения транспорт в Испания.

1,8 милиарда евро са предназначени за обществените услуги, градската регенерация, здравеопазването, водните и енергийно ефективни схеми за улично осветление за градове и местни власти в цяла Европа.

Специфичните схеми включват:

– устойчиво градско развитие в Сардиния, Сицилия, Северна Германия и полския град Валбрич;

– подобряване на енергийната ефективност в публични и частни сгради в Латвия;

– подобряване на качеството на отпадъчните води в Ливан;

– интелигентни градски инвестиционни проекти в цяла Белгия;

– финансиране за реконструкция на най-голямата пречиствателна станция за отпадъчни води в Минск, столицата на Беларус;

 

Средства са отделени и за проекти за по-добри мобилни и интернет комуникации:

– подкрепа за високоскоростен интернет достъп в Италия;

– разширяването на мобилните и широколентовите мрежи в Кения;

– и разпространението на следващите поколения мобилни мрежи в Европа.

Прочети още

Еврофинансиране

МРРБ изпрати в ЕК проект за интегриран градски транспорт в София за 125 млн. лв.

Публикувана

на

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпрати за нотификация към Европейската комисия (ЕК) проекта за „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ на Столична община. Той е на стойност 125 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ по програмата е 107,3 млн. лв.

Със средствата по проекта ще бъдат доставени 13 нови трамвайни мотриси и ще се ремонтират две от основните трамвайни трасета в Столицата. Интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време ще бъдат надградени.

Изпълнението на дейностите по проекта чрез инвестицията от оперативната програма ще допринесе за реализирането на цялостната стратегия за развитие на интегрирания столичен градски транспорт.

Прочети още

Еврофинансиране

Съвета също одобри проекта за бюджета на ЕС за 2019 г.

Публикувана

на

EU flag

Увеличават се значително средствата по програмите за солидарност и общи действия.

Днес посланиците на ЕС постигнаха съгласие по позицията на Съвета по проектобюджета на ЕС за 2019 г. преди преговорите с Европейския парламент.

Съветът предвижда 164,1 млрд. евро поети задължения и 148,2 млрд. евро плащания за бюджета за следващата година.

В сравнение с 2018 г. това е + 2,09% увеличение на поетите задължения и + 2,34% увеличение на плащанията.

Съветът продължи да се стреми към балансиран подход за годишния бюджетен процес. Ще се уверим, че финансовите ресурси са съсредоточени върху настоящите ни приоритети, като икономически растеж, миграция и сигурност, и програмите с най-добри резултати.

В случаите, когато това бе оправдано от нашия анализ, някои от представените от Комисията цифри бяха преразгледани.

Държавите-членки също така гарантират, че в бюджета ще има достатъчно марж, за да се реагира на неочаквани нужди. Радвам се, че силната подкрепа за позицията на Съвета дава на председателството солидна основа за преговорите с Европейския парламент“ – заяви Хартвиг Льогер, австрийски федерален министър на финансите.

Приоритетните области и програми
Съветът увеличава подкрепата за ключови програми на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите, обмена на млади хора и целевите инвестиции в инфраструктурата.

В сравнение с 2018 г. увеличение получават програмите:

  • Хоризонт 2020 (рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации) от + 5,79% (11,9 млрд. евро);
  • Еразъм+ (програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа) нови +10,37% (2,6 милиарда евро);
  • Механизма за свързване на Европа (МСЕ) е създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. и обхваща секторите транспорт, телекомуникации и енергетика) допълнителни + 26,46% (3,5 милиарда евро);
  • LIFE (финансов инструмент на ЕС, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата) също ще получи 5,20% от финансирането, или 550 милиона евро.

В областта на миграцията позицията на Съвета предвижда значително увеличение на Фонда за убежище, миграция и интеграция, който ще получи още + 55,80%, или 1,1 млрд. евро, за насърчаване на ефективното управление на миграционните потоци. Това включва повече средства за реформата на общата европейска система за предоставяне на убежище.

Извън ЕС се предвижда допълнително финансиране за Централно-средиземноморския маршрут и втория транш на механизма за бежанци в Турция.

Нови и засилени инициативи
Съветът подкрепи също така предложението на Комисията за значително засилване на механизма на ЕС за гражданска защита и създаване на резерв от оперативни активи на равнище ЕС (RescEU), за да се помогне на държавите-членки да се справят с природни и причинени от човека бедствия.

Повече от два пъти до 103 милиона евро се увеличава и подкрепата за Корпуса на европейската солидарност, който създава възможности за младите хора да работят на щат или доброволно в проекти в цяла Европа.

Предвижда се създаването на Европейска програма за отбранително промишлено развитие в размер на 245 милиона евро, предложено от Комисията.

Ще бъдат предоставени и нови средства за финансиране на създаването на Европейския орган по труда и на Европейската прокуратура, както и за укрепването на Службата на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Очаква се Съветът официално да приеме позицията си в началото на септември.

Това ще послужи като мандат на австрийското председателство за преговори с Европейския парламент за бюджета на ЕС за 2019 г.

Прочети още

Банки

ЕИБ и гръцката Eurobank подписаха договор за два нови заема

Публикувана

на

Greece

100 млн. евро от тях са за подпомагане на средни предприятия и още 50 млн. евро са за финансиране чрез Eurobank Leasing.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и гръцката Еurobank (у нас тя е собственик на Пощенска банка) подписаха нови договори за два заема от 100 млн. и от 50 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия, опериращи в Гърция.

Първият заем от 100 млн. незабавно ще бъде предоставен от Eurobank на дружества с цел пълното им усвояване до края на 2018 г.

Той е част от кредитната линия „Кредити за МСП (малки и средни предприятия) и MidCaps“ от 1 милиард евро на ЕИБ към гръцките банки.

MidCap е компания с пазарна капитализация между $ 2 млрд. и $ 10 млрд.

Чрез тази кредитна линия МСП и MidCaps, които работят в областта на селското стопанство, туризма, производството, услугите и други сектори, получават финансиране под формата на инвестиционни заеми и оборотен капитал при благоприятни ценови условия.

Вторият заем от 50 млн. евро, ще се използва чрез дъщерното дружество Eurobank Leasing за МСП и MidCaps, които желаят да отдават оборудване и помещения под наем.

На фирмите, които подкрепят заетостта на младите хора, ще бъдат дадени по-благоприятни условия.

Фокион Каравиас, главен изпълнителен директор на Eurobank, заяви: „Eurobank продължава да разширява успешното и дългосрочно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, като укрепва стратегията си за подпомагане на малки и средни предприятия и средни капитали, опериращи в Гърция с изгодно кредитиране.

Новите споразумения ще бъдат друг ценен актив на Eurobank в непрекъснатите и усилия да допринесе за финансиране на стабилни и устойчиви инвестиционни проекти и възстановяване на реалната икономика„.

Джонатан Тейлър, заместник-председател на ЕИБ, отговарящ за Гърция, заяви: „Плановете за разширение на компаниите в цяла Гърция ще се възползват от тази нова специализирана подкрепа за финансиране на лизингови компании. Европейската инвестиционна банка има удоволствието да укрепи дългогодишното си и успешно партньорство с Eurobank, както чрез новия лизинг от 50 млн. евро, така и чрез допълнителния заем от 100 млн. евро„.

Прочети още

Еврофинансиране

През последната година са сключени 712 нови договора на стойност 600 млн. лв. по ОПИК

Публикувана

на

Само през последната година са сключени 712 нови договора за финансиране на стойност 600 млн. лв. по ОПИК. Това заяви  министърът на икономиката Емил  Караниколов, който откри Информационни дни за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Ямбол и Стара Загора.

Министър Караниколов уточни, че изпълнението на оперативната програма е на все по-добро ниво. По думите му, благодарение на усилията на правителството за намаляване на административните тежести, значително са ускорени и са съкратени сроковете за оценка на проекти и за извършване на плащания към частния сектор. Извършените плащания към бизнеса и публичните бенефициенти за последната година са над 362 млн. лв., което представлява 50% от общите плащания от началото на изпълнението на ОПИК.

Икономическият министър обяви, че по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ са осигурени 67,2 млн. лв. от бюджета на оперативната програма, които ще стигнат за финансиране на над 350 новосъздадени дружества.

Прочети още

Еврофинансиране

ЕС дава €7.5 млн. за финансиране на микропредприятия в Гърция

Публикувана

на

Marianne Thyssen
Мариан Тиссен, Европейския комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност. Снимка: ЕК

Така 500 микро предприемачи ще могат да се възползват от заеми с по-ниска лихва и по-ниски изисквания за обезпечения.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от Европейската Инвестиционна банка и Кооперативна банка на Тесалия (Cooperative Bank of Thessaly – CBT) подписаха днес споразумение за гаранция за микрофинансиране в Гърция по Програмата на ЕК за заетост и социална иновация (EaSI), подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСС), който основата на Инвестиционния план за Европа.

Споразумението ще позволи на CBT през следващите 5 години да предостави заеми на 500 микро предприемачи в Тесалия и в цяла Гърция.

Те ще се възползват от заеми с намален лихвен процент и по-ниски изисквания за обезпечения по програмата, подкрепяна от ЕС.

Таргет на CBT ще бъдат предимно стартъпи и компании, които са пострадали по време на финансовата криза и земеделския бизнес.

Комисарят по заетостта, социалните дейности и уменията и трудовата мобилност, Мариан Тисен, заяви: „Днешното събитие отново показва, че Европейската комисия е напълно ангажирана да подкрепя МСП и новосъздадените предприятия, които допринасят за динамиката и създаването на работни места в местните икономики.

Тези 7,5 млн. евро гаранция по плана „Юнкер“ с Кооперативната банка в Тесалия ще направят заемите по-лесни и достъпни за дребния бизнес в Гърция. Това надгражда други подобни споразумения, които започнахме да развиваме в страната и съм убедена, че ще продължим да виждаме положителните резултати.“

Председателят на кооперативната банка в Тесалия Анастасиос Лаппас заяви: „Кооперативната банка на Тесалия приветства днес първото си споразумение относно използването на европейските финансови инструменти и по-специално на Европейския инвестиционен фонд.

Този инструмент дава гаранции за микрокредити до 25 000 EUR и общо финансиране до 7,5 млн. EUR. Източникът на финансиране произтича от наличните средства на Кооперативната банка в Тесалия.“

Инвестиционният план за Европа, или още планът „Юнкер“, е един от основните приоритети на ЕС за стимулиране на инвестициите и за създаване на работни места и растеж чрез премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти и по-интелигентно използване на съществуващи и нови финансови ресурси.

Чрез гаранции от Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейската Инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд са в състояние да поемат по-голям дял от риска за проектите, като по този начин насърчават частните инвеститори да участват в тях.

През декември 2017 г. Европейският парламент и държавите-членки се споразумяха да удължат срока на действие на ЕФСС и да увеличат финансовия му капацитет.

От юни 2018 г. нататък планът „Юнкер“ трябва да активизира повече от 294 млрд. евро инвестиции в ЕС.

Прочети още

Най-четени