Свържете се с нас

Други регулации

Затягат мерките за пренос на кеш в и от ЕС

Публикувана

на

Euro

Модернизира се Регламента за контрол върху паричните средства.

Днес Корепер одобри споразумение между Съвета, представляван от българското председателство, и Европейския парламент за проект на регламент, целящ подобряването на контрола върху внасянето или изнасянето на пари в брой в Съюза.

Корепер или „Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз се председателства от постоянния представител на държавата, осигуряваща председателството на Съвета.

Корепер (ІІ част) подготвя работата на четири от съставите на Съвета: Икономически и финансови въпроси; Външни работи; Общи въпроси и Правосъдие и вътрешни работи.

„След днешното споразумение за модернизиране на Регламента за контрол върху паричните средства финансирането на тероризма, прането на пари и други престъпни дейности ще бъдат по-лесно засичани в Европа. Опитът показа, че трябва да адаптираме нашите инструменти по-бързо, ако искаме да се справим с новите заплахи и да предотвратим престъпни действия накърняващи сигурността на нашите граждани. – заяви Владислав Горанов, министър на финансите на България.

Регламентът заменя „Регламент за контрол върху паричните потоци“ (Регламент 1889/2005), който се прилага от 2007 г. насам.

Целта е да се гарантира, че последните промени в международните стандарти за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, разработени от Специалната група за финансови действия (FATF), са отразени в законодателството на ЕС.

Разширена е дефиницията на паричните средства. Тя вече ще обхваща не само банкнотите, но и други инструменти или високоликвидни средства като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато.

Регламентът се разширява, така че да включва и парични средства, които се изпращат по пощата, в товари или куриерски пратки.

Той допълва правната рамка на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидена в Директива 2015/849.

Новото законодателство разширява задължението на всеки гражданин, влизащ или напускащ ЕС, които пренася парични средства на стойност 10 000 евро или повече, да ги декларира пред митническите органи.

Декларацията трябва да бъде направена независимо от това дали пътника пренася пари в се себе си, в багажа си или чрез или транспортно средство. По искане на властите, той ще трябва да ги предостави за контрол.

Ако паричните средства се изпращат в пощенски пратки, куриерски пратки, непридружен багаж или контейнерни товари („непридружени парични средства“), компетентните органи ще имат правомощието да поискат от изпращача или получателя, да направят декларация за разкриване на информация.

Тя може да бъде в писмена форма или по електронен път, като се използва стандартен формуляр.

Органите ще имат и правомощието да извършват проверки на всички пратки, контейнери или транспортни средства, които могат да съдържат непридружени пари в брой.

Координира се и обмена на информация, когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне финансовите интереси на ЕС. Тази информация ще бъде изпратена и на Европейската комисия.

Новият регламент няма пречи на държавите-членки да осигурят допълнителен национален контрол върху движението на пари в брой в рамките на Съюза съгласно националното законодателство, при условие че тези проверки са в съответствие с основните свободи на Съюза.

Новото законодателство е необходимо, за да се отчете фактът, че терористите и престъпниците са успели да намерят начини за заобикаляне на правилата за контрол върху паричните средства.

Съветът и Европейският парламент ще трябва да потвърдят регламента чрез гласуване, след което той ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.

Прочети още
Коментирай

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Други регулации

Одобрен е проект за изменение на Валутния закон

Публикувана

на

Министерски съвет

Правителството одобри проекта на Закон за изменение на Валутния закон. С промените се предлага Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим и контрола за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.

Прехвърлянето на регулаторните функции към Министерството на икономиката – администрация с функционална компетентност в областта на разработването и осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти, която провежда и координира и държавната политика за защита на потребителите – ще допринесе за адекватното регулиране на икономическите отношения в сектора, както и до привеждане на регулациите за защита на потребителите в съответствие със съвременните тенденции в търговията с благородни метали и скъпоценни камъни.

Поради излизането на България от списъка на органите на Европейския съюз за целите на Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти, е предвидена промяна във Валутния закон с цел отпадане на разпоредбите, отнасящи се до издаване на потвърждение за внос и сертификати за износ по тази Схема.

Прочети още

Други регулации

Достъпът до справките в НОИ с ЕГН и ПИК беше временно спрян

Публикувана

на

В Националния осигурителен институт постъпиха сигнали на граждани и медии, че на интернет страницата на института може да се осъществи невалидиран достъп за справки по ЕГН и ПИК на Националната агенция по приходите (НАП). В резултат на това вчера започна интензивна проверка на случая и до пълното изясняване на обстоятелствата достъпът до тези справки беше блокиран.

Днес бе съобщено, че справките по ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП) на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) отново са достъпни за потребителите.

След направените проверки от експертите на института са взети съответните мерки за гарантиране на безпроблемната работа на електронните услуги. Повишено е и нивото на сигурност.

Прочети още

Други регулации

ЕК предложи по-силен надзор срещу прането на пари

Публикувана

на

EU commission building

Целта е по-стабилен банков и финансов сектор.

Европейската комисия предложи днес засилване на надзора над финансовите институции на ЕС, за да могат те да се справят по-добре със заплахите от прането на пари и финансирането на тероризма.

То се налага, заради няколко скорошни случая – при които банки от общността бяха хванати да участват в пране на пари, което породи опасения, че стрикните правила срещу тази дейност не винаги се наблюдават и прилагат ефективно в целия ЕС.

Това не само създава рискове за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор, но може да има отражение и върху финансовата стабилност за конкретни банки.

Като част от по-широките усилия за завършване на Банковия съюз и на Съюза на капиталовите пазари, ЕК предложи да се измени Регламента за създаване на Европейски банков орган (ЕБО).

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари, заяви: „Европейският банков съюз трябва да бъде изграден по най-високите стандарти за почтеност. Надзорът върху прането на пари твърде често се проваля в ЕС. Днес ние даваме възможност на Европейския банков орган да гарантира, че различните надзорни органи си сътрудничат и обменят информация и че правилата за борба с изпирането на пари се прилагат ефективно в държавите от ЕС“.

Комисарят по въпросите на правосъдието, Вера Юрова, заяви: „Европа има най-силните правила срещу изпирането на пари в света, но последните случаи в банковия сектор показаха, че те не винаги се наблюдават и прилагат със същите високи стандарти навсякъде. Във време, когато парите могат да се движат през граници само с един клик на мишката, трябва да осигурим проактивен и бърз надзор„.

Измененият регламент ще:

  • гарантира, че нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари са последователно разследвани: ЕБО ще може да иска от националните надзорни органи срещу изпирането на пари да разследват потенциални съществени нарушения и да иска от тях целенасочени санкции;
  • засили съществуващите правомощия на ЕБО, така че в крайна сметка, ако националните органи не предприемат действия, той ще може да отправя решения директно към отделни оператори на финансовия сектор;
  • повиши качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска;
  • насърчава обмена на информация между националните надзорни органи;
  • улеснява сътрудничеството с държави извън ЕС по трансгранични случаи;
  • създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с прането на пари.

Комисията също така представи стратегия за подобряване на обмена на информация и сътрудничеството между надзорните органи и органите за борба с прането на пари.

Тя ги приканва, особено ЕБО, да приемат ръководства за подпомагане на надзорни органи при интегрирането на аспектите, свързани с прането на пари и за сближаване на надзорните практики.

ЕК приканва и Европейската централна банка да сключи с органите за борба с изпирането на пари меморандум за разбирателство относно обмена на информация до 10 януари 2019 г., както се изисква от петата директива за борба с изпирането на пари.

Днешното предложение ще бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета.

Прочети още

Други регулации

Над 490 млн. лв. са събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г.

Публикувана

на

document

Събраните средства във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г. възлизат на 490.3 млн. лв., сочи отчетът на фонда за миналата година, одобрен на днешното правителствено заседание.

По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на електроенергия в страната, както и на „Булгартрансгаз“ и Електроенергийния системен оператор. Средствата от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове също постъпват във фонда. Със събраните средства се покриват разходите на Националната електрическа компания от изкупуване на електроенергия на преференциални цени.

През миналата година от 5% вноски са събрани близо 236 млн. лв., а от продажба на квоти – 254.5 млн. лв., е посочено още в отчета.

Разходите за издръжка на фонда през 2017 г. възлизат на 193 хил. лв. За покриване на разходите на НЕК, произтичащи от статута й на обществен доставчик, са изплатени близо 505 млн. лв. Разликата спрямо приходите на фонда през 2017 г. е осигурена от останали средства, събрани в него през 2016 г.

Отчетът на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е приет от Управителния съвет на фонда през март 2018 г. и е одитиран от Сметната палата.

Прочети още

Други регулации

Японски град ще тества онлайн гласуване със защита чрез блокчейн мрежа

Публикувана

на

blockchain

Японският град Цукуба планира да тества онлайн гласуване за управлението на града. Новото в случая е, че ще използва блокчейн, като защита на вота, съобщава CoinDesk.

Системата вече е тествана за гласуване за нови програми за развитие на града. Първият тест е бил на 28-ми август т.т., като жителите на града са могли за гласуват за нов проект. В първия вот са участвали 119 души.

Местната управа планира да увеличи използването на системата. Чрез нея жителите на града ще гласуват за най-различни предложения за бъдещи проекти, които да са свързани с технологиите в града. Това включва Интернет на нещата, използване на изкуствен интелект и др.

За сега гласуването се извършва на специални машини. На тях потребителят поставя личната си карта и след като бъде идентифициран, получава достъп до всички отворени към дадения момент гласувания. Той може да разгледа предложенията и да гласува за тях.

Системата след това криптира вота и го съхранява в децентрализираната мрежа. Ако първоначалните тестове със системата са добри и гражданите са доволни от нея, тя ще бъде разпространена и в покрайнините на града, както и в целия регион.

Прочети още

Други регулации

Законопроект за изменение в корпоративното подоходно облагане е пуснат за обсъждане

Публикувана

на

Euro

На интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и мотивите към него.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството, както и в други нормативни актове във връзка с предложените промени.

В процеса на обществена консултация заинтересованите лица могат да изпращат становища и предложения по проекта, като срокът за това е 30 дни.

Прочети още
Реклама

Най-четени