Connect with us

Регулации

ИПИ: За счетоводните (двойни) стандарти в публичния сектор

Published

on

accounting

Макар и сравнително далечен, въпросът със счетоводното отчитане в публичния сектор е в основата на значителен брой неясноти и разминавания в българската фискална сфера. Последният доклад на Сметната палата за одит на финансовите отчети на бюджетните организации за 2018 г. отново повдига някои много интересни въпроси, коментира Петя Георгиева от Института за пазарна икономика.

От него е видно, че:

1)      В България няма добре описана единна методология за счетоводно отчитане

Единна методология за счетоводно отчитане, подобна на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС) 2010, в нашата страна липсва. Принципите и правилата на счетоводното отчитане не са описани на едно място, така че да е ясно по какъв начин и с какви сметки следва да бъде направено то.

Бюджетните организации работят чрез инструкции, указания и отделни документи, например приеманата всяка година Единна бюджетна класификация от Министерството на финансите, които понякога противоречат на законите и на доброто и ефективно управление. По-големият проблем е, че това позволява управление на парче и задействане на администрацията единствено в случай на проблем. Всеизвестните ДДС-та (указанията на дирекция „Държавно съкровище“ на МФ) имат стойност, по-голяма от закон.

2)      Принципът на начисляването не се използва достатъчно

Колкото и да е странно, в българския бюджетен сектор, особено що се отнася до данъчните приходи, все още се използва планирането и отчитането на касова основа – принцип, отдавна отречен в международната практика.

Според него сделката се отчита в момента на извършване на паричното плащане – например приходът от данък върху добавената стойност се отчита в момента, в който той постъпи по сметката на НАП, независимо за какъв период се дължи. Отчитането на начислена основа изисква да се интересуваме от момента, в който плащането става дължимо или стоката сменя своята собственост. В този случай всички приходи, разходи, задължения и вземания се отчитат тогава, когато е бил поет ангажимент те да бъдат извършени.

Предимствата на начислената основа при планирането и отчитането на държавния бюджет и консолидираната фискална програма са многобройни, включително:

по-точно – дава представа за реалната бюджетна позиция и задлъжнялостта на организацията;
    по-издържано е методологически – съвместимо е с вече изброените международни и европейски счетоводни стандарти и методологии;
    дава по-добра възможност за икономически анализ – счетоводната информация на начислена основа дава много добра аналитична основа за оценка на отделни бюджетни параметри, например инвестициите в публичния сектор, капиталовите трансфери и прочее, тъй като отчита с взаимовръзката между активите, стойността им и икономическото им третиране.

Поради това не е ясно защо Министерството на финансите все още не предприема стъпки към преминаването на цялото бюджетно планиране и отчитане на начислена основа. Нещо повече – България е член на Европейския съюз от повече от десет години и така или иначе има задължения да предоставя такава информация както пред Европейската комисия, Евростат, така и в рамките на Европейския семестър.

3)      Прилагането на Международните счетоводни стандарти в публичния сектор в България (МПССП – International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) засега е мираж

Златният стандарт в счетоводното отчитане – Международните счетоводни стандарти – са сравнително неизвестни у нас по отношение на публичния сектор, независимо че те се използват в счетоводното отчитане на големите частни организации.

МССПС са единственият международно признат набор от счетоводни стандарти за публичния сектор. Те са изработени на основата на международните стандарти за финансово отчитане, които се прилагат повсеместно и в реалния сектор. Докладът на Сметната палата, обаче, отбелязва, че „Удовлетворяването на високите изисквания от международно признатата рамка за финансово отчитане е поставено под риск в България“.

Нашите впечатления показват, че приемането на МССПС в бюджетния сектор в България все още е далеч от възможното. Причините се коренят както в традиции, с които българската администрация трудно се разделя, така и в нежелание или неспособност да се предприемат необходимите стъпки, с които да се създаде рамката на модерно бюджетно счетоводство.

Какво може да се направи, за да се подобри счетоводната отчетност на бюджетните предприятия и на публичния сектор като цяло?

1)      Въвеждане на единна методология за отчитане в публичния сектор, базирана на МССПС или Европейските счетоводни стандарти в публичния сектор (ЕССПС).  Това ще удовлетвори търсеното по-високо качество на отчитане. Принципите, които са залегнали в тях, следва да станат водещи и в България, като методологията следва ясно да описва и обхваща всички възможни казуси и случаи, възникващи при счетоводното отчитане. Тя следва да включва:

Възприемане на принципа на начисляването за всички приходи, разходи, вземания, задължения и финансирания.

Обсъждане и избор на методология на начисляване на данъчните приходи.
    Обсъждане и избор на методология на планиране на централния бюджет.
    Обсъждане и избор на методология за отчитане на потоците от европейски средства и ефекта им върху бюджета.
    Осигуряване на съответствие със счетоводното отчитане на останалите сектори в икономиката (нефинансови предприятия, паричен сектор, домакинства).

2)      Създаване на капацитет и инфраструктура за въвеждане на новата методология – например чрез обучения на всички счетоводители и финансови контрольори на бюджетните организации как да я използват, създаване и разпространение на информационни системи, които да подпомагат процеса и др.

Състоянието на националните сметки, тяхното качество, информационните системи и осигуряване и аналитичният капацитет са от ключово значение за успеха на въвеждането на начисленото планиране и отчитане в публичния сектор. В случая не говорим само за хора, но и за умения и наличие на всички необходими условия за правилно и коректно анализиране на счетоводната методология.

Данъци

Ресторанти, барове и дискотеки с 9% ДДС

Published

on

Данък добавена стойност (ДДС) за ресторантите и развлекателните заведения ще бъде намален на 9%, съобщиха от правителствената пресслужба. Решението е на парламентарната група на ГЕРБ като мярка за подкрепа на тези сектори заради пандемията.

По-късно премиерът Бойко Борисов обяви, че може да бъде свалено и ДДС на книгите. Ниската ставка обаче няма да важи за “основните храни”, както беше предложено първоначално.

Очаква се отстъпката да взеле в сила още през месец юни тази година. От своя страна властите ще наблюдават дали секторът ще излезе напълно на светло и дали цените също ще паднат с 11%.

Continue Reading

Данъци

НАП организира семинари за прилагането на Наредба Н18

Published

on

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Националната агенция за приходите започва поредица от семинари в градовете Бургас, Варна, Пловдив, и Велико Търново. Поводът е наближаващите крайни срокове за привеждане дейността на търговците в съответствие с изискванията на Наредба Н-18. В пряк диалог експерти от НАП ще разяснят основните изисквания на нормативния акт, сроковете и отговорностите на производители, внедрители и ползватели на софтуери за управление на продажбите в търговските обекти. Ще се даде информация за правилата за фискализация на особени видове търговска дейност като електронни магазини, разносна търговия и други.

Ще се разискват специфични казуси и въпроси на бизнеса, финансово-счетоводната общност и на всички заинтересовани от прилагането на Наредба Н-18.

Дните на семинарите са:

Бургас – 7 ноември, от 13.00 до 17.00 часа в Голямата зала на Областна управа Бургас. Записване за участие – до 5 ноември, на имейл: h.uzunov@ro02.nra.bg

Пловдив – 8 ноември от 13.00 до 17.00 часа в Аудитория 2 на Агрономическия факултет на Аграрния университет, Пловдив. Записване за участие – до 5 ноември, на имейл: e.manolova@ro16.nra.bg

Велико Търново – 21 ноември от 13.00 до 17.00 часа в зала 5, блок 1 на Областна управа Велико Търново. Записване за участие до 20 ноември, на имейл e.kosturkova@ro04.nra.bg

Варна – 22 ноември от 13.00 до 17.00 часа в зала Пленарна в Община Варна. Записване за участие до 19 ноември, на имейл v.marinova@ro03.nra.bg.

Continue Reading

Регулации

НАП се включва в кампанията „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD”

Published

on

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Националната агенция по приходите (НАП) ще бъде партньор на Министерство на вътрешните работи в европейския проект „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD” (European Day Without A Road Death). Инициативата, която се провежда за четвърта поредна година, тази година ще се състои на 26 септември под мотото “Обичам семейството си! Да го пазим на пътя”.

Идеята на EDWARD е да насърчи всички участници в движението по пътищата, да се замислят за опасностите, с които се сблъскват, и за това как сами могат да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Крайната цел е в дните преди 26 септември, а и след това, в България да няма загинали при пътни инциденти.

Повече информация за EDWARD може да намерите на https://mvr.bg/opp/edward

Continue Reading

Регулации

НАП пусна приложение, което информира какви лични данни са изтекли при хакерската атака

Published

on

NAP Nacionalna Agencia za prihodite

Националната агенция по приходите (НАП) пусна приложение, чрез което всеки гражданин може да разбере какви негови лични данни са били неправомерно разпространени, вследствие на хакерската атака през юли тази година. Електронната услугата е качена в специално разработен сайт, чрез който НАП ще продължи да информира засегнатите лица. Справка можете да получите по следните начини :

• По електронен път – достъпът до автоматичната електронна справка за клиенти се осъществява на адрес – https://check.nra.bg/. Справката е достъпна с ПИК, издаден от НАП, или с електронен подпис. Справка с електронен подпис може да бъде направена само за физическо лице, което е посочено като титуляр или автор в електронния подпис и в него се съдържа ЕГН.

• В офис на НАП – справка може да бъде направена във всеки един офис на НАП. Услугата се предоставя след идентифициране с документ за самоличност. В случаите, в които желаете справка за друго лице, е необходимо да предоставите пълномощно.

• По телефона – българските граждани, които не разполагат с ПИК и КЕП, живеят дългосрочно в чужбина и нямат възможност да посетят офис на НАП, могат да получат информация на телефонния номер за връзка с НАП от чужбина – +359 2 9859 6801. След свързване, наш експерт ще Ви зададе контролни въпроси с цел идентификация и предоставяне на нужната Ви информация.

Обща информация за чуждестранните лица е публикувана в английската версия на създадения по темата сайт: https://check.nra.bg/en/. Чуждестранните лица, за които има разпространени лични данни, ще бъдат уведомени от данъчната си администрация.

Новата надградена услуга, предоставяща информация за неправомерно достъпените и незаконно разпространени лични данни, замества съществуващата досега проверка, която се извършваше с ЕГН и телефонен номер.

Continue Reading

Регулации

НАП оспорва акта на Комисията за защита на личните данни

Published

on

Актът за установяване на административно нарушение, съставен срещу НАП от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), е оспорен в законовия 3-дневен срок, съобщиха от приходното ведомство. Наказателното постановление, с което комисията налага санкция в размер на 5,1 млн. лв., също ще бъде обжалвано пред съда.

Главният мотив за оспорването на акта на КЗЛД е, че неоторизираният достъп, кражбата на данни и последващото им публично оповестяване са резултат от действия,  представляващи престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на РБ, осъществени независимо и въпреки предприетите от НАП технически и организационни мерки за защита.

От НАП обмислят и предприемането на съдебни действия спрямо извършителите на хакерската атака срещу сървърите на агенцията, като е възможно както присъединяването на агенцията в наказателното производство, така и воденето на гражданско дело.  Така финансовата претенция в размер, покриващ наложената на приходната агенция имуществената санкция, ще бъде насочена към извършителите на престъпното посегателство.

Справката в приложението за това какъв вид лични данни са били разкрити за български граждани, ще бъде пусната в експлоатация през следващата седмица, съобщават още от НАП. Проверката ще може да бъде извършена чрез идентификация с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от приходната агенция, или с електронен подпис. Такава справка ще може да се направи и в офисите на НАП в страната след представяне на лична карта.

Continue Reading

Други регулации

ЕКИП поиска горната граница за плащания в брой да достигне 20 000 лева

Published

on

money

Експертният клуб за икономика и политика (ЕКИП) направи предложение горната граница на сумите, които могат да бъдат плащани в брой, да достигне 20 000 лева. Това съобщиха представители на организацията.

Припомняме, че към момента това ограничение е 10 000 лв., като на няколко пъти управляващите се опитаха да намалят горната граница. Сред предложенията в тази посока беше включително и идея тя да стане 1000 лева.

От Експертния клуб за икономика и политика обаче се позовават на свой анализ, според който за да се постигне ограничаване на сивата икономика с 4.1%, тази граница трябва да е 20 лева. Ако тя бъде например 60 лв., ефектът за изсветляване на икономиката ще е пренебрежимо малък.

“Очевидно е, че налагането на толкова рестриктивни ограничения върху плащанията в брой е абсолютно неприложимо, особено с оглед на настоящото развитие на финансовата система в България и потребителските навици в страната” – споделят още от ЕКИП.

Според тях намаляването на границата за плащане в брой крие и редица допълнителни опасности, включително проблеми за гражданските права, по-сериозни последствия при финансова криза и др. Изводът, според експертите е, че ограничението до 10 000 лв. за плащания в брой е ненужна, неефективна и в определени моменти – дори вредна регулация.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени