Connect with us

Регулации

ИПИ: За счетоводните (двойни) стандарти в публичния сектор

Published

on

accounting

Макар и сравнително далечен, въпросът със счетоводното отчитане в публичния сектор е в основата на значителен брой неясноти и разминавания в българската фискална сфера. Последният доклад на Сметната палата за одит на финансовите отчети на бюджетните организации за 2018 г. отново повдига някои много интересни въпроси, коментира Петя Георгиева от Института за пазарна икономика.

От него е видно, че:

1)      В България няма добре описана единна методология за счетоводно отчитане

Единна методология за счетоводно отчитане, подобна на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС) 2010, в нашата страна липсва. Принципите и правилата на счетоводното отчитане не са описани на едно място, така че да е ясно по какъв начин и с какви сметки следва да бъде направено то.

Бюджетните организации работят чрез инструкции, указания и отделни документи, например приеманата всяка година Единна бюджетна класификация от Министерството на финансите, които понякога противоречат на законите и на доброто и ефективно управление. По-големият проблем е, че това позволява управление на парче и задействане на администрацията единствено в случай на проблем. Всеизвестните ДДС-та (указанията на дирекция „Държавно съкровище“ на МФ) имат стойност, по-голяма от закон.

2)      Принципът на начисляването не се използва достатъчно

Колкото и да е странно, в българския бюджетен сектор, особено що се отнася до данъчните приходи, все още се използва планирането и отчитането на касова основа – принцип, отдавна отречен в международната практика.

Според него сделката се отчита в момента на извършване на паричното плащане – например приходът от данък върху добавената стойност се отчита в момента, в който той постъпи по сметката на НАП, независимо за какъв период се дължи. Отчитането на начислена основа изисква да се интересуваме от момента, в който плащането става дължимо или стоката сменя своята собственост. В този случай всички приходи, разходи, задължения и вземания се отчитат тогава, когато е бил поет ангажимент те да бъдат извършени.

Предимствата на начислената основа при планирането и отчитането на държавния бюджет и консолидираната фискална програма са многобройни, включително:

по-точно – дава представа за реалната бюджетна позиция и задлъжнялостта на организацията;
    по-издържано е методологически – съвместимо е с вече изброените международни и европейски счетоводни стандарти и методологии;
    дава по-добра възможност за икономически анализ – счетоводната информация на начислена основа дава много добра аналитична основа за оценка на отделни бюджетни параметри, например инвестициите в публичния сектор, капиталовите трансфери и прочее, тъй като отчита с взаимовръзката между активите, стойността им и икономическото им третиране.

Поради това не е ясно защо Министерството на финансите все още не предприема стъпки към преминаването на цялото бюджетно планиране и отчитане на начислена основа. Нещо повече – България е член на Европейския съюз от повече от десет години и така или иначе има задължения да предоставя такава информация както пред Европейската комисия, Евростат, така и в рамките на Европейския семестър.

3)      Прилагането на Международните счетоводни стандарти в публичния сектор в България (МПССП – International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) засега е мираж

Златният стандарт в счетоводното отчитане – Международните счетоводни стандарти – са сравнително неизвестни у нас по отношение на публичния сектор, независимо че те се използват в счетоводното отчитане на големите частни организации.

МССПС са единственият международно признат набор от счетоводни стандарти за публичния сектор. Те са изработени на основата на международните стандарти за финансово отчитане, които се прилагат повсеместно и в реалния сектор. Докладът на Сметната палата, обаче, отбелязва, че „Удовлетворяването на високите изисквания от международно признатата рамка за финансово отчитане е поставено под риск в България“.

Нашите впечатления показват, че приемането на МССПС в бюджетния сектор в България все още е далеч от възможното. Причините се коренят както в традиции, с които българската администрация трудно се разделя, така и в нежелание или неспособност да се предприемат необходимите стъпки, с които да се създаде рамката на модерно бюджетно счетоводство.

Какво може да се направи, за да се подобри счетоводната отчетност на бюджетните предприятия и на публичния сектор като цяло?

1)      Въвеждане на единна методология за отчитане в публичния сектор, базирана на МССПС или Европейските счетоводни стандарти в публичния сектор (ЕССПС).  Това ще удовлетвори търсеното по-високо качество на отчитане. Принципите, които са залегнали в тях, следва да станат водещи и в България, като методологията следва ясно да описва и обхваща всички възможни казуси и случаи, възникващи при счетоводното отчитане. Тя следва да включва:

Възприемане на принципа на начисляването за всички приходи, разходи, вземания, задължения и финансирания.

Обсъждане и избор на методология на начисляване на данъчните приходи.
    Обсъждане и избор на методология на планиране на централния бюджет.
    Обсъждане и избор на методология за отчитане на потоците от европейски средства и ефекта им върху бюджета.
    Осигуряване на съответствие със счетоводното отчитане на останалите сектори в икономиката (нефинансови предприятия, паричен сектор, домакинства).

2)      Създаване на капацитет и инфраструктура за въвеждане на новата методология – например чрез обучения на всички счетоводители и финансови контрольори на бюджетните организации как да я използват, създаване и разпространение на информационни системи, които да подпомагат процеса и др.

Състоянието на националните сметки, тяхното качество, информационните системи и осигуряване и аналитичният капацитет са от ключово значение за успеха на въвеждането на начисленото планиране и отчитане в публичния сектор. В случая не говорим само за хора, но и за умения и наличие на всички необходими условия за правилно и коректно анализиране на счетоводната методология.

Банки

Клиентите ще трябва да посещават банката веднъж в годината, за да актуализират личните си данни

Published

on

Пoрeдни прoмeни в Зaкoнa зa мeркитe cрeщу изпирaнeтo нa пaри щe зaдължaт грaждaнитe вcякa гoдинa дa пoceщaвaт oфиc нa бaнкa, в кoятo имaт cмeткa, зa дa пoтвърдят или aктуaлизирaт прeдocтaвeнитe лични дaнни. Мяркaтa щe cъздaдe ceриoзни прoблeми, тъй кaтo зacягa нa прaктикa пoчти цялoтo нaceлeниe, кaтo мнoгo хoрa имaт пoвeчe oт eднa cмeткa, и тo в рaзлични бaнки, кoитo щe трябвa личнo дa пoceтят, пише в-к “Сега”.

Oщe пo-притecнитeлнoтo e, чe изиcквaнeтo ce рaзпрocтирa и върху мнoжecтвo други финaнcoви пocрeдници кaтo зacтрaхoвaтeли, брoкeри нa нeдвижими имoти, зaдължeни дa cлeдят зa прaнe нa пaри.

Някoи бaнки вeчe ca зaпoчнaли дa привиквaт клиeнтитe cи, въпрeки чe прoмeнитe oщe нe ca минaли нa втoрo чeтeнe. В пиcмaтa ce oбяcнявa, чe зaрaди прeвeнциятa нa прaнeтo нa пaри и финaнcирaнeтo нa тeрoризмa бaнкaтa извършвa “кoмплeкcнa прoвeркa нa cвoитe клиeнти, прeди дa вcтъпи в нoви или дa прoдължи вeчe уcтaнoвeни дeлoви взaимooтнoшeния c тях”. Тoвa ce прaвeлo c цeл зaщитa, cигурнocт и cпoкoйcтвиe нa клиeнтитe.”

Aкo нe пoceтитe клoн нa бaнкaтa, зa дa прeпoтвърдитe или oбнoвитe дaннитe cи, cмeткaтa ви щe бъдe зaкритa”, прeдупрeждaвaт oт кoлцeнтърa нa една от големите банки у нас.  Зaceгa нe e яcнo кaк e избрaнa крaйнaтa дaтa 15 ceптeмври и зaщo щe ce cтигa дo зaкривaнe нa cмeтки, aкo инфoрмaциятa нe бъдe oбнoвeнa или пoтвърдeнa.

Към момента законът изисква само тази информация да се поддържа актуална, без да се посочва как. Не е ясно защо трябва да има препотвърждаване на личните данни всяка година, и то с посещение във офиса на банката.Логично е да се изисква подобно нещо само при нужда от актуализация на информацията или при някакви съмнения. Още по-изненадващо е, че гражданите са заплашвани със закриване на сметката, ако не се явят в определен срок, коментираха експерти.

Закриване на сметки обаче по-скоро няма да има, а ще има блокиране, докато собственикът не дойде, смятат специалисти. Остава отворен въпросът какво ще правят хора, които са възпрепятствани – например болни, по-трудноподвижни, тъй като често банките не признават пълномощни. Според действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари идентифицирането на клиентите и проверката на идентификацията се извършват чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник. Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него.

Continue Reading

Регулации

Държавата въвежда нова методика за изчисление на линията на бедност

Published

on

Държавата въвежда нова методика за изчисление на линията на бедност , като използва нова методика. Тя е публикувана за обществено обсъждане и се въвежда заради реформата в политиките спрямо хората с увреждания и има за цел да защити по-адекватно уязвимите социални групи у нас. За 2020-та година линията на бедност ще бъде изчислена, като се използва базата за доходите и условията на живот на 8200 български домакинства, вместо досегашните 3020 домакинства. Нейната стойност ще бъде умножена по годишната инфлация за така наречената малка потребителска кошница, изчислена към декември 2018-та година, информира Дарик.

Линията на бедност, изчислена по тези данни за предходната година, ще се умножава по годишната инфлация за малката потребителска кошница към декември на същата предходна година, и така ще дава размера на линията на бедност за следващата година. Така за линията на бедност за 2020-та година ще бъдат взети данните от 2018-та година и годишната инфлация към декември 2018-та. Според проекта на методика размерът на линията на бедност за догодина трябва да бъде определен най-късно през ноември, а от следващата година този размер ще бъде гласуван до края на август.

Линията на бедност в България се използва само като аналитичен и статистически показател и към момента се изчислява по методика, влязла в сила преди 13 години. В нея се използват данните от изследване на националната статистика, което се базира върху бюджетите на 3020 домакинства. Размерът на линията представлява процент от така наречения медианен общ нетен доход за страната и показва с каква сума пари едно домакинство може да задоволи минималните жизнени потребности на живеещите в него двама или повече души.

През последните няколко години размерът на линията на бедност нарасна плавно, като най-същественото му увеличение беше за настоящата година – с 27 лева. Новата формула ще се базира на изследването “Статистика на доходите и условията на живот”, разработено от Евростат, като извадката ще обхваща 8200 български домакинства.

 

Continue Reading

Регулации

ВАС отказа да спре Наредба-18 на НАП

Published

on

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли искането за спиране действието на Наредба Н-18 (за касовите апарати), внесено от 43 организации и фирми на 17 юли тази година. Определението на съда ще бъде обжалвано в 7-дневен срок пред 5-членен състав на ВАС, информират от Българска стопанска камара (БСК).

Според тричленния състав няма основания за спиране на промените в наредбата, защото не може да се направи обоснован извод за значителни или трудно поправими имуществени вреди, а вредите, които бизнесът ще понесе, се приемат за “евентуални”.

От БСК обаче изразяват недоволството си, че Съдът не е взел предвид, че на 1 октомври 2019 г. белият бизнес в България ще бъде изправен пред избора:

да направи скъпи и сложни инвестиции и реорганизации на бизнеса си;

да емигрира в друга юрисдикция;

да преустанови дейността си или да не успее да направи изискваните инвестиции и реорганизации, и да понесе значителни имуществени санкции, респективно – да бъде предмет на принудителни мерки, напр., запечатване на търговски обект.

Според Камарата Съдът не e взел предвид и грубите нарушения на действащото българско и европейско законодателство, които прилагането на Наредба Н-18 ще допусне или ще изисква от адресатите й да правят, както и опасността от злоупотреба и изтичане на лични данни, търговска тайна и друга чувствителна информация.

Continue Reading

Регулации

Изпълнителният директор на НАП: Беше тежко решение да не си прекратя отпуската

Published

on

„Беше тежко, но много добре обмислено решение да не си прекратя отпуската. Имах много важна и изключително отговорна лична причина за това. Човек трябва да е отговорен не само в професионален, но и в личен план”. Това каза в интервю за bTV изпълнителният директор на Националната агенция по приходите (НАП) Галя Димитрова.

По време на безпрецедентната хакерска атака срещу приходната агенция, тя беше в платен отпуск, който не беше прекратен. “Бях със своя екип във всеки един момент, макар и дистанционно. Заедно обсъждахме всички проблеми и взимахме решенията”, увери Димитрова.

По думите й са провеждани тестове по отношение на това дали системата издържа на заявките за използването на електронните услуги. Такъв тест е предстоял съвсем скоро за новите разпоредби за наредбата на касовите апарати.

На въпрос дали смята да си подаде оставката, тя заяви, че в момента най-важното е да се преодолее кризата, а оставки се давали много лесно в труден момент. „Според мен най-отговорното и тежко решение е да поемеш отговорността в този момент и да приключиш с проблема по най-добрия начин”, каза още шефът на НАП.

Continue Reading

Данъци

С11% по-високи приходи от осигуровки за първото тримесечие отчете НОИ

Published

on

С над 11 на сто по-високи приходи от осигуровки за първото тримесечие спрямо година назад, отчитат от Националният осигурителен институт. Разходите за януари-март са само с 2.6 процента по-високи, спрямо първото тримесечие на 2018-а. 99 на сто от разходите за периода са за пенсии и социални обезщетения. За тях са платени над 2,7 млрд. лева.

Към края на първото тримесечие балансът по бюджета на общественото осигуряване е положителен – възлиза на 33 милиона лева, предава БНР. Това се дължи преди всичко на факта, че приходите от осигуровки нарастват по-бързо, отколкото разходите за пенсии и краткосрочни обезщетения.

От осигуровки са събрани близо 1,8 милиарда лева. Изплатените суми са за 2,7 милиарда. От централния бюджет към НОИ са трансферирани близо един милиард лева, което е намаление с 10% спрямо същия период на миналата година.

От НОИ отчитат нарастване на изплатените средства за обезщетения – 4,5 процента. Причината е по-високият доход на осигурените, който е база за изчисляване на средствата.

Continue Reading

Регулации

КНСБ: Около 21 % от българската икономика е в “сивия” сектор

Published

on

grey economy

Около 21 процента от българската икономика все още е в “сивия” сектор, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му в парично изражение това са около 23 милиарда лева годишно.

По данни на синдиката секторите с най-висок дял на “сиви” практики са сервизите за ремонт на автомобили, строителството, селското стопанство и леката промишленост. Димитров посочи, че недекларираният труд у нас е близо 16 процента, при средно равнище за ЕС около 11,6 на сто. В сферата на селското стопанство всеки втори работи без договор, а в строителството делът на скритата икономика е около 40 процента, каза още Димитров.

За справянето с тези проблеми КНСБ започна кампания “Сивото убива”, като ще бъдат проведени 27 информационни инициативи в цялата страна, каза лидерът на синдиката. Той уточни, че вече работи и ново мобилно приложение, което дава възможност на хората да подават сигнали срещу некоректни практики на фирмите. След време, на база на регистрираните жалби, синдикатът ще направи своеобразни регистри на работодателите, които ощетяват служителите си, както и на тези, които спазват правилата.

За Варна Пламен Димитров посочи, че синдикатът настоява да бъде разработена 3-годишна програма за поетапно увеличение на доходите на работещите в общинската компания “Градски транспорт”. В противен случай ще се стигне до недостиг на шофьори, какъвто проблем вече има в София, предупреди лидерът на КНСБ. Той допълни, че са водени разговори с общинската управа в крайморския град да се увеличат заплатите на медицинските сестри в училищното здравеопазване и на работещите в сферата на културата

Continue Reading

Най-четени