Свържете се с нас

Дялово финансиране

Правителството се отчете с нови мерки за подобряване на инвестиционната среда

Публикувана

на

Министерски съвет

Правителството одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Мерките са утвърдени с РМС №411 от 2016 г.

В рамките на отчетния период към 29 юни 2018 г. за изпълнени четири правни мерки. Изменен и допълнен е Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, отстранявайки пропуски в законовата уредба относно изработването, съгласуването, приемането и одобряването на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт и подробните устройствени планове за яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение, както и на специализираните пристанищни обекти и на брегоукрепителните хидротехнически съоръжения в акваторията на Черно море и в българския участък на река Дунав. Одобрени са и свързаните с това промени в Закона за устройство на територията. По този начин се облекчават инвеститорите при получаване на разрешителни за строителство на пристанища и специализирани пристанищни обекти.

Приети са изменения в Закона за туризма, с които „къща за гости“ се определя като „жилищна сграда“. С тази промяна се премахват затрудненията пред инвеститорите, които се пораждаха от неясния статут и не причисляването на къщите за гости към определена категория строежи.

С нормативни промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) и в Закона за развитие на академичния състав в Република България се адресират проблеми, свързани с липсата на специалисти в търсени от бизнеса области, както и с лошото качество на професионалното образование.

Изпълнени са и мерки, водещи до подобряване обслужването на юридическите и физическите лица от Национална агенция за приходите (НАП).

Дялово финансиране

100 000 лева се предвижда да бъдат инвестирани за добив на гнайси от находище „Плаки“

Публикувана

на

writing

„Геотул“ ЕООД, гр. София, ще добива скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Плаки“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград.

Концесионната площ е с размер от 28.6 декара. На база количествата на утвърдените запаси и ресурси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години.

За този период концесионните плащания ще надхвърлят 411 хил. лв. без ДДС. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая Ивайловград.

Кандидат-концесионерът предвижда инвестиции в размер на 100 хил. лв. за осигуряване на производствената си дейност.

Прочети още

Банки

ЕК одобри държавните помощи и продажбата на Nova Ljubljanska Banka

Публикувана

на

Nova Ljubljanska Banka

Банката ще бъде продадена на два транша.

След задълбочено разследване, започнало на 26 януари 2018 г., Европейската комисия (ЕК) постанови, че помощта на Словения за Nova Ljubljanska Banka (NLB) е съвместима с правилата на ЕС за държавните помощи въз основа на нов пакет от ангажименти, представен от словенските власти на 13 юли 2018 г.

Словения твърдо се ангажира с амбициозен график за продажбата на NLB.

Първият транш от най-малко 50% плюс една акция ще бъде продаден до края на 2018 г., а словенското правителство ще намали своя дял в NLB до 25% плюс една акция до края на 2019 г.

Освен това Словения удължи ключовите си ангажименти и също предложи нови ангажименти за компенсиране на забавената процедура за продажба и преструктуриране на NLB.

Комисар Маргрет Вестгер, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Продажбата беше важен крайъгълен камък на плана за преструктуриране на НЛБ, което ни позволи да одобрим над 2 млрд. евро държавна помощ за банката през 2013 г. Благодарение на това Комисията днес може да одобри новия пакет от ангажименти на Словения за NLB, като гарантира, че банката ще бъде жизнеспособен дългосрочен играч на словенския банков пазар“.

NLB е най-голямата банкова група в Словения с баланс от 13 милиарда евро (по данни от края на 2017 г.). Тя получи три рекапитализации от държавата: 250 милиона евро през март 2011 г., 383 милиона евро през юли 2012 г., а през декември 2013 г. – трета рекапитализация в размер на 1558 милиона евро заедно с прехвърляне на обезценени активи в лоша държавна банка, което се явява елемент на помощ от 130 милиона евро.

Въз основа на плана за преструктуриране на банката и свързаните с нея ангажименти, декември 2013 г. ЕК одобри съгласно правилата на ЕС 2.32 млрд. евро държавни помощи за тези три рекапитализации – равняващи се на 20% от рисковопретеглените активи на банката към декември 2012 г.

Като ключова част от плана за преструктуриране Словения се ангажира да продаде 75% или един дял от NLB до края на 2017 г.

През май 2017 г. Комисията прие искането на Словения за постепенна продажба на NLB.

Прочети още

Дялово финансиране

Немски доставчик на финансови услуги придоби публичен статут

Публикувана

на

Börse Frankfurt

Creditshelf AG бе регистрирано на фондовата борса във Франкфурт.

Вчера, компанията Creditshelf AG бе вписана в Prime Standard на борсата във Франкфурт.

Акциите на доставчика на финансови услуги, базиран във Франкфурт, достигнаха първоначална цена от 80 евро. Фиксираната им емисионна цена бе 80 евро.

Това беше 14-тото първично публично предлагане (IPO) във Франкфурт от началото на годината.

Creditshelf съществува от 2014 г. и е член на Deutsche Börse Venture Network. Чрез дигиталната му платформа, краткосрочни корпоративни заеми се предлагат на малки и средни предприятия срещу комисионна.

Платформата е насочена изключително към професионални кредитополучатели и инвеститори.

Компанията използва разработените от нея и базирани на данни алгоритми за анализ на риска, за да свързва кредитополучателите и инвеститорите.

Брутният емитент от увеличението на капитала от проведената първа продажба на акции, възлиза на приблизително 16,5 милиона евро.

Дружеството възнамерява да използва средствата, за да развива алгоритъма си за анализ на риска, да разширява продуктовото си портфолио, да участва в консорциуми с банки и да подобрява популярността на бранда си.

Първичното публично предлагане бе гарантирано от Commerzbank.

Прочети още

Дялово финансиране

Малки и средни предприятия могат да се възползват от 50 хил. лв. финансиране на фондовата борса

Публикувана

на

Малки и средни предприятия могат да се възползват от 50 хил. лв. безвъзмездно финансиране за излизане на фондовата борса. Официалния старт на инициативата бе даден от заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев,  заместник-председателят на Съвета на директорите на Българска фондова борса Васил Големански и заместник-изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Александър Минев.

„От днес на сайта на агенцията е публикувана подробна информация за схемата, за да могат компаниите да се запознаят с тях, а от септември започва и физическото подаване на проектите“, съобщи зам.-министър Манолев. По думите му, финансирането по схемата ще се осъществява посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 000 лева, а подобна инициатива се реализира за първи път в страната.

Очаква се да се реализират 15 млн. лв. инвестиции в български малки и средни предприятия в резултат от схемата или активиране на 10 пъти повече средства от вложения публичен ресурс.

„81% от публичните компании на БФБ са малки и средни фирми. Убеден съм, че тази ваучерна схема ще стимулира още повече такива компании да набират капитал през борсата, за да инвестират в своето развитие и растеж“, коментира Васил Големански.

Прочети още

Дялово финансиране

Въвеждат се общи критерии при представянето на проекти пред потенциални инвеститори

Публикувана

на

documents

Правителството одобри въвеждането на общи критерии за администрацията при представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори. Целта е проектните предложения на различните институции, за които се търси външно финансиране, да бъдат оформени по еднакъв начин във вид, който да даде възможност за бързо възприемане на представената информация. По този начин потенциалният инвеститор ще може да открои проекта, който му е направил най-трайно впечатление.

Предлага се примерен формат за представяне на проектни предложения, с което ще се улесни изготвянето на презентационни материали от държавната и общинските администрации. Изготвен е и образец на заявление за представяне на инвестиционен проект с цел намиране на инвеститор. Той ще се представя от министъра на икономиката, от дружества или неправителствени организации, които търсят финансиране за проектните си предложения.

Образецът на заявление ще бъде публикуван на интернет сайта на Министерството на икономиката.

Прочети още

Дялово финансиране

До 200 хил. лв. безвъзмездно финансиране могат да ползват стартиращи предприятия

Публикувана

на

Повече от 350 проекта ще бъдат финансирани по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а безвъзмездната помощ за всеки един от тях ще бъде до 200 хил. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев в рамките на информационните дни по процедурата в Пловдив.

„Това е една от най-очакваните процедури за стартиращи компании, със значителен финансов ресурс от 67 млн. лв., а по нея ще могат да кандидатстват стартъпи в редица области на действие, които са създадени след 31 декември 2016 г.“, обясни зам.-министър Манолев.

По думите му, интересът към схемата е сериозен като през последната година активно са обсъждани с бизнеса всички изисквания по нея, за да бъде максимално полезна за българските стартъпи. Очакванията на експертите са в рамките на кандидатстването да получат над 2 хил. проектни предложения.

Прочети още

Най-четени