Connect with us

Лицензиране

Съвета на ЕС с нов регламент и директива за инвестиционните посредници

Published

on

European Council
Сградата на Европейския Съвет в Брюксел. Снимка: Съвета.

Те са по-пропорционални и по-подходящи за равнището на риска, което тези компании поемат.

Вчера посланиците на ЕС подкрепиха позицията на Съвета относно пакет от мерки, съставен от регламент и директива, който определят нова регулаторна рамка за инвестиционните посредници.

Текстовете определят пруденциалните изисквания и надзорните разпоредби, които са адаптирани към рисковия профил и бизнес модела на инвестиционните посредници, като същевременно осигуряват финансова стабилност.

Инвестиционните дружества са финансови институции, чиято основна дейност е да държат и управляват ценни книжа и деривати за инвестиционни цели от името на своите клиенти.

Те предлагат разнообразни фондове и инвестиционни услуги, като консултации, управление на портфейли или търговия на финансови пазари.

За разлика от банките, те не приемат депозити и не предоставят големи заеми.

В Европейското икономическо пространство техният брой е около 6000. Повечето от тях са сравнително малки, но ограничен брой инвестиционни посредници притежават значителна част от всички активи и предоставят много широк спектър от услуги.

Досега всички инвестиционни посредници бяха обект на едни и същи правила за управление на капитала, ликвидността и управлението на риска като банките.

Регламентът за капиталовите изисквания и директивата за тях (CRR / CRD4) се основават на международните стандарти, предназначени за банките, поради което те не вземат предвид особеностите на инвестиционните посредници.

Въз основа на приетия вчера текст инвестиционните посредници ще бъдат обект на едни и същи ключови мерки, по отношение на капиталовите участия, отчитането, корпоративното управление и възнагражденията, но наборът от изисквания, които ще прилагат, ще бъдат диференцирани според размера, естеството и сложността им.

Най-големите компании (“клас 1”) ще подлежат на пълен банков надзорен режим и ще бъдат контролирани като кредитни институции.

Инвестиционните посредници, които предоставят услуги, подобни на банкови услуги, като например търговията за собствена сметка или подписването на финансови инструменти и чиито консолидирани активи надвишават 15 милиарда евро, автоматично също ще подлежат на регламента и директивата (CRR / CRD4);

Тези, занимаващи се с подобни на банкови дейности с консолидирани активи между 5 и 15 милиарда евро, могат да бъдат накарани от техния надзорен орган да прилагат CRR / CRD4, ако размерът или дейността им представляват риск за финансовата стабилност.

По-малките фирми, които не се считат за системни, ще се радват на нов режим на конкретни пруденциални изисквания. И все пак компетентните органи биха могли да разрешат да продължат да прилагат банковите изисквания и към тях за всеки отделен случай, за да се избегне нарушаване на бизнес моделите им.

Текстът предвижда преходен период от 5 години, който да даде на малките компании достатъчно време да се адаптират към новия режим.

Европейският парламент още на 24 септември 2018 г. гласува по тези нови текстове и преговорите между Съвета и Парламента са готови да започнат.

 

Пълният текст на Регламента на Съвета за инвестиционните посредници.

Пълният текст на Директивата на Съвета за инвестиционните посредници.

Лицензиране

Moody’s ще обслужва ЕС от Стокхолм

Published

on

Клонът там ще стане дъщерно дружество заради Брекзит.

Агенцията за кредитен рейтинг Moody’s ще првърне клона в Стокхолм в дъщерно дружество, за да има достатъчно персонал в Европейския съюз след Брекзит, съобщава New York Times.

Това се налага, защото според правилата на ЕС кредитните рейтинги за клиенти в съюза могат да бъдат издавани само от агенции, регистрирани от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

Досега Moody’s управляваше голяма част от европейските си операции от щаба си Лондон, но Великобритания трябва да напусне ЕС през март 2019 г.

Регистрацията на нашата агенция за кредитен рейтинг в Швеция отразява значимостта на Скандинавските страни като стратегически регион за Moody’s“, заяви говорител на агенцията в понеделник.

Това ще подобри обслужването и подкрепата ни за капиталовите дългови пазари в ЕС” – допълва той.

Continue Reading

Лицензиране

КФН отне лиценза на инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг“ ООД

Published

on

Комисията за финансов надзор /КФН/ отне лиценза на инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг“ ООД с предишно наименование „ББГ Симекс-България“ ООД.

От регулатора съобщиха, че са получени множество сигнали, че преди отнемането на лиценза, а и след това, на клиенти на инвестиционния посредник, които имат договори с „Прогресива Трейдинг“ или с „ББГ Симекс-България“, се е обаждало лице, което се представя с имената Стоян Манчев. Същият понякога е твърдял, че е  член на Комисията за финансов надзор, а в други случаи, че има договор с КФН за връщане на парите на клиенти на дружеството.

КФН официално заявява, че няма служител с подобно име и не е упълномощавала никого да урежда отношенията между инвестиционния посредник с отнет лиценз и клиентите му.

“Съгласно отнетия вече лиценз като инвестиционен посредник  дружеството не е имало право да държи клиентски активи (включително финансови инструменти и парични средства), а само да приема и предава клиентски нареждания за транзакции с финансови инструменти и да предоставя инвестиционни консултации на клиенти. Затова средствата на клиентите не се съхраняват от инвестиционния посредник. Единственото лице, което ще има правомощия да урежда отношения с лица, към които „Прогресива Трейдинг“ ООД или  „ББГ Симекс-България“ ООД имат задължения, е ликвидаторът на дружеството, който ще бъде назначен от Агенция по вписванията след влизане в сила на решението на КФН за отнемане на лиценза. Ликвидаторът ще бъде обявен по партидата на дружеството в търговския регистър”, посочват още от регулатора.

Continue Reading

Застраховане

КФН отне лиценза на застрахователя “Олимпик”

Published

on

Olympic insurance logo

Комисията за финансов надзор съобщи, че с решение на Министерството на финансите и Надзорния орган за застраховането на Република Кипър, е отнет лицензът на „Застрахователна компания Олимпик“ АД, която извършва дейност в България.

В съответствие със закона на Република Кипър на дружеството е предоставен специален лиценз, който включва само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори, уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към компанията премии, както и да удовлетворяване на други задължения.

За прилагането на специалния лиценз е назначен специален администратор – „Мазарс ООД“ (Mazars Limited),  представлявано от г-н Павлос Накузи и г-н Петрос Накузи заедно или поотделно, със задължение да гарантира, че за периода на специалния лиценз дружеството ще извършва само споменатите по-горе дейности. Назначеният специален администратор отговаря и за цялостната дейност на застрахователя, включително за дейността му в България.

В изпълнение на изискванията на европейското законодателство КФН взе решение за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Застрахователна компания Олимпик – клон България“, с която се налага забрана за сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, удължаване на срока на сключени договори и разширяване на покритието по тях, както и забрана за свободното разпореждане с активи на клона на територията на Република България.

Continue Reading

Най-четени