Connect with us

Лицензиране

Увеличават се безналичните плащания в страната

Published

on

Nina Stoyanova
Нина Стоянова, подуправител и ръководител на управление „Банково” на БНБ. Снимка: БНБ.

В процес на въвеждане са и изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента.

През последните няколко години се наблюдава постоянно нарастване на плащанията, извършени по безналичен път, съобщи Нина Стоянова, подуправител на БНБ.

Данните на Българската Народна Банка (БНБ) за 2018 г. показват, че стойността на обработените плащания от Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС, оперирана от БНБ, се е увеличила с 32.3%, а техният брой – със 7.2% спрямо 2017 г.

През 2018 г. спрямо 2017 г., плащанията в евро през системния компонент TARGET2-BNB, опериран пак от БНБ също са се увеличили: с 22.4% като брой и с 27.4% като стойност.

През 2017 г. 56% от нарежданията за кредитен превод са били направени по електронен път, което представлява 2/3 от общата стойност на всички кредитни преводи. Тази тенденция се запазва и през 2018 г.

В тази връзка, през тази година проектите в развитие на БНБ за главно за повишаване на сигурността на безналичните плащания, особено тези, осъществявани в интернет или чрез друг дистанционен способ.

 

В процес на въвеждане са и изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 за регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация.

Най-късно до 14 септември 2019 г. доставчиците на платежни услуги трябва да осигурят пълно прилагане на задълбочено установяване на идентичността на платеца за всички услуги, извършвани по електронен път. Те трябва да въведат и поне два независими елемента за идентификация при извършване на плащане, като напр. парола и еднократен динамичен код, генериран чрез токен устройство или съобщение през мобилния телефон.

В същия срок – до 14 септември 2019 г., доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметки, трябва създадат и интерфейси за достъп до своите системи на доставчиците на новите два вида платежни услуги – по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка.

Тези две нови платежни услуги ще се извършват изцяло в интернет среда.

С цел безпроблемното протичане на тези процедури, БНБ банка е създала необходимата организация за получаване на документите от лицензираните в страната доставчици на платежни услуги.

 

В процес на подготовка са и съответни изменения в Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Важна промяна на пазара на платежните услуги ще окаже и приетия Регламент (ЕС) 2019/518 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 за презграничните плащания в рамките на ЕС.

Той въвежда изискването доставчиците на платежни услуги в държавите членки извън еврозоната да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания на същата стойност във валутата на съответната страна.

Досега такова изискване съществуваше в регламента само по отношение на равни такси при националните и презграничните плащания в евро.

Доставчиците на платежни услуги трябва да приложат изискването за равни такси от 15 декември 2019 г.

В новия регламент са предвидени и изисквания за по-голяма прозрачност и съпоставимост по отношение на таксите за превалутиране при картовите плащания и при електронните кредитни преводи, в случаите, в които ползвателят на платежни услуги е изправен пред избор между алтернативни възможности за превалутиране.

С оглед привеждане на националното законодателство в съответствие с регламента, в процес на разработване са съответни промени в Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Лицензиране

Бизнесът очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри

Published

on

Основен приоритет в дейността на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за 2019 г. е преодоляването на недостига на човешки ресурси, привеждане на образованието в съответствие с потребностите на бизнеса и позиционирането на професионалното образование като престижен и желан избор за младите хора. Сред другите важни задачи пред АИКБ са подобряване на бизнес климата и реформа в енергетиката, стана ясно днес след проведеното Общо събрание.

Проблем номер едно за бизнеса е проблема с човешките ресурси. Той измести проблеми като корупцията и недоброто регулиране. Затова както и през миналата година, така и през тази за АИКБ справянето с недостига на кадри с търсените умения е първостепенен приоритет. През 2018 г. успяхме да постигнем няколко важни крачки към преодоляването му. Тук ще отбележа промените в законите за трудова миграция и създаването на методология за Министерство на образованието, която да е в основата на планирането на така необходимите кадри за бизнеса“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

По данни на Асоциацията в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма и селското стопанство. Облекчаване на трудовата имиграция, увеличаване на ролята на бизнеса при определяне на изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите от съответните специалности, бяха част от предложенията за справяне с проблема.

За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за ускорено изграждане на електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и намаляване на административната тежест за бизнеса. АИКБ счита още, че България трябва да предприеме всички мерки за присъединяване към ERM II, Шенген и ОИСР.

По време на Общото събрание беше представен и Плана от 10 точки на СЕЕМЕТ за конкурентоспособна индустрия в Европа. „40 % от социалните разходи в света се правят от ЕС, въпреки че в ЕС живее едва 7 % от населението в света и се произвежда около 22 % от световния БВП. За да се прилага подобна амбициозна социална политика, индустриалното производство в Европа трябва да се подкрепя и насърчава“, се казва в него. Планът акцентира върху необходимостта от обща европейска политика в областта на търговията и икономиката, подобряването на прилагането и опростяване на европейското законодателство, осигуряване на необходимите човешки ресурси и др. Той ще бъде представен от АИКБ на кандидатите за Европейския парламент.

 

Continue Reading

Лицензиране

Съвета на ЕС с нов регламент и директива за инвестиционните посредници

Published

on

European Council
Сградата на Европейския Съвет в Брюксел. Снимка: Съвета.

Те са по-пропорционални и по-подходящи за равнището на риска, което тези компании поемат.

Вчера посланиците на ЕС подкрепиха позицията на Съвета относно пакет от мерки, съставен от регламент и директива, който определят нова регулаторна рамка за инвестиционните посредници.

Текстовете определят пруденциалните изисквания и надзорните разпоредби, които са адаптирани към рисковия профил и бизнес модела на инвестиционните посредници, като същевременно осигуряват финансова стабилност.

Инвестиционните дружества са финансови институции, чиято основна дейност е да държат и управляват ценни книжа и деривати за инвестиционни цели от името на своите клиенти.

Те предлагат разнообразни фондове и инвестиционни услуги, като консултации, управление на портфейли или търговия на финансови пазари.

За разлика от банките, те не приемат депозити и не предоставят големи заеми.

В Европейското икономическо пространство техният брой е около 6000. Повечето от тях са сравнително малки, но ограничен брой инвестиционни посредници притежават значителна част от всички активи и предоставят много широк спектър от услуги.

Досега всички инвестиционни посредници бяха обект на едни и същи правила за управление на капитала, ликвидността и управлението на риска като банките.

Регламентът за капиталовите изисквания и директивата за тях (CRR / CRD4) се основават на международните стандарти, предназначени за банките, поради което те не вземат предвид особеностите на инвестиционните посредници.

Въз основа на приетия вчера текст инвестиционните посредници ще бъдат обект на едни и същи ключови мерки, по отношение на капиталовите участия, отчитането, корпоративното управление и възнагражденията, но наборът от изисквания, които ще прилагат, ще бъдат диференцирани според размера, естеството и сложността им.

Най-големите компании (“клас 1”) ще подлежат на пълен банков надзорен режим и ще бъдат контролирани като кредитни институции.

Инвестиционните посредници, които предоставят услуги, подобни на банкови услуги, като например търговията за собствена сметка или подписването на финансови инструменти и чиито консолидирани активи надвишават 15 милиарда евро, автоматично също ще подлежат на регламента и директивата (CRR / CRD4);

Тези, занимаващи се с подобни на банкови дейности с консолидирани активи между 5 и 15 милиарда евро, могат да бъдат накарани от техния надзорен орган да прилагат CRR / CRD4, ако размерът или дейността им представляват риск за финансовата стабилност.

По-малките фирми, които не се считат за системни, ще се радват на нов режим на конкретни пруденциални изисквания. И все пак компетентните органи биха могли да разрешат да продължат да прилагат банковите изисквания и към тях за всеки отделен случай, за да се избегне нарушаване на бизнес моделите им.

Текстът предвижда преходен период от 5 години, който да даде на малките компании достатъчно време да се адаптират към новия режим.

Европейският парламент още на 24 септември 2018 г. гласува по тези нови текстове и преговорите между Съвета и Парламента са готови да започнат.

 

Пълният текст на Регламента на Съвета за инвестиционните посредници.

Пълният текст на Директивата на Съвета за инвестиционните посредници.

Continue Reading

Лицензиране

Moody’s ще обслужва ЕС от Стокхолм

Published

on

Клонът там ще стане дъщерно дружество заради Брекзит.

Агенцията за кредитен рейтинг Moody’s ще првърне клона в Стокхолм в дъщерно дружество, за да има достатъчно персонал в Европейския съюз след Брекзит, съобщава New York Times.

Това се налага, защото според правилата на ЕС кредитните рейтинги за клиенти в съюза могат да бъдат издавани само от агенции, регистрирани от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

Досега Moody’s управляваше голяма част от европейските си операции от щаба си Лондон, но Великобритания трябва да напусне ЕС през март 2019 г.

Регистрацията на нашата агенция за кредитен рейтинг в Швеция отразява значимостта на Скандинавските страни като стратегически регион за Moody’s“, заяви говорител на агенцията в понеделник.

Това ще подобри обслужването и подкрепата ни за капиталовите дългови пазари в ЕС” – допълва той.

Continue Reading

Лицензиране

КФН отне лиценза на инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг“ ООД

Published

on

Комисията за финансов надзор /КФН/ отне лиценза на инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг“ ООД с предишно наименование „ББГ Симекс-България“ ООД.

От регулатора съобщиха, че са получени множество сигнали, че преди отнемането на лиценза, а и след това, на клиенти на инвестиционния посредник, които имат договори с „Прогресива Трейдинг“ или с „ББГ Симекс-България“, се е обаждало лице, което се представя с имената Стоян Манчев. Същият понякога е твърдял, че е  член на Комисията за финансов надзор, а в други случаи, че има договор с КФН за връщане на парите на клиенти на дружеството.

КФН официално заявява, че няма служител с подобно име и не е упълномощавала никого да урежда отношенията между инвестиционния посредник с отнет лиценз и клиентите му.

“Съгласно отнетия вече лиценз като инвестиционен посредник  дружеството не е имало право да държи клиентски активи (включително финансови инструменти и парични средства), а само да приема и предава клиентски нареждания за транзакции с финансови инструменти и да предоставя инвестиционни консултации на клиенти. Затова средствата на клиентите не се съхраняват от инвестиционния посредник. Единственото лице, което ще има правомощия да урежда отношения с лица, към които „Прогресива Трейдинг“ ООД или  „ББГ Симекс-България“ ООД имат задължения, е ликвидаторът на дружеството, който ще бъде назначен от Агенция по вписванията след влизане в сила на решението на КФН за отнемане на лиценза. Ликвидаторът ще бъде обявен по партидата на дружеството в търговския регистър”, посочват още от регулатора.

Continue Reading

Други регулации

София събра 27 Върховни одитни институции от Европа

Published

on

Конференция на тема „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор“, организирана от Сметната палата на Република България в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз се проведе в Зала 3 на Националния дворец на културата.

В събитието участваха президенти и представители на сметни палати от 26 европейски страни, сред които 19 страни членки на ЕС, и Европейската сметна палата. Сред тях бяха председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене, българският представител на Европейската сметна палата Илиана Иванова, президенти на Върховните одитни институции на страни членки на ЕС, президенти на Върховните одитни институции на страни кандидатки за членство и потенциални кандидатки за членство, посланици и др.

На конференцията бе ръководството на  Сметната палата на Република България – председателят Цветан Цветков, заместник-председателите – Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров и членовете – проф. Георги Иванов и Емил Евлогиев.

Целта на този форум е ВОИ от страните-членки на ЕС и от страните, които кандидатстват за членство, да споделят своя опит и водещи практики по прилагането на принципите на доброто управление в публичния сектор – отчетност, прозрачност и интегритет. Управление, което е насочено към подобряване на живота на гражданите и оправдава тяхното доверие“, каза при откриването на форума Цветан Цветков.

Обменът на опит между европейските одитни институции и тези на Западните Балкани е важен процес за това да имаме по-добри правила и разходване на средствата. Стабилността и доверието в администрацията, интегритета и върховенството на закона са невъзможни без одитните институции“, заяви министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова при откриването на конференцията.

Тя подчерта, че събитието е едно от важните в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС именно заради активната роля, която сметните палати имат в интеграционния процес на Западните Балкани.

Българският парламент е особено заинтересован от добро взаимодействие със Сметната палата, защото тя му помага при вземането на законодателните решения и за упражняване на парламентарния контрол, посочи Мария Илиева, председател на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание. Тя поднесе приветствие от името на председателя на Комисията – Менда Стоянова.

Народното събрание има право при възникването на важни обществено значими проблеми, да възлага до пет одита годишно, припомни тя, и специално отбеляза възложените от парламента одити, които Сметната палата извърши за ефективността и ефикасността на банковия надзор, на „Летище София“ ЕАД, на „Център за градска мобилност“ ЕАД, както и възложения през т. г. одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

 

Continue Reading

Лицензиране

Приеха нова наредба за финансово-икономическите елементи на концесията

Published

on

Министерският съвет прие Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. Тя част от изискванията на Закона за концесиите.

Финансово-икономическите елементи на концесията за строителство и на концесията за услуги са: стойност и прогнозна стойност на концесията, икономически баланс и разпределение на рисковете, приходи на концесионера, плащания от концедента, концесионно възнаграждение и срок на концесията.

Финансово-икономическите елементи на концесията за ползване са концесионно възнаграждение, срок на концесията и инвестиционна програма за осигуряване поддържането на обекта на концесията в експлоатационна годност.

С наредбата се определят и редът за изготвяне на плановете за действие за държавните концесии и на плановете за действие за общинските концесии, условията и редът за извършване от министъра на финансите на предварителната оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите, преди включването им в плана за действие за държавните концесии, методът за изчисляване на прогнозната стойност на концесиите за строителство и за услуги, минималните изисквания към финансово-икономическия анализ и др.

Continue Reading
Advertisement

Най-четени