Кредитен Рейтинг

 

Какво е "Кредитен Рейтинг"?

За пръв път в България, напълно безплатно и изцяло онлайн, PARITE.info предоставя възможност всеки да направи адекватна оценка на своята кредитоспособност. Кредитен рейтинг от PARITE.info е платформа, която ще Ви помогне да прецените реалните Ви възможности за заемане на парични средства.

PARITE.info кредитен рейтинг, който се основава на математически модели базирани на статистически данни за поведението на физически лица, които дават количествена оценка на вероятността, за показване на определено финансово поведение в бъдещ период.. Използвани са различни статистически техники за оценка (логистична регресия и пробит), благодарение на които, се създава оценка на вероятността от изпадане в просрочие. Този модел се използва за предвиждане на вероятността за неизпълнение на задълженията за клиенти, използвайки същите характеристики (възраст, доход, собственост и др.). Приетите вероятности след това се мащабират до "Кредитен Рейтинг". На пазара в България почти всички финансови институции отпускащи кредити използват сходен кредитен рейтинг.

НАУЧЕТЕ ВАШИЯТ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

безплатно


Научете още допълнителна информация


Основни Предимства


Защо ми е Кредитен Рейтинг
Защо ми е "Кредитен Рейтинг"?

Кредитният рейтинг, по начин по който Ви го предоставяме, е навлязъл широко в в ежедневието ни. Малко хора знаят но всеки който, е потърсил кредит от финансовите институции опериращи на Българския пазар, е бил подложен на подобна оценка, въз основа на данните предоставени доброволно във всяко заявление за кредит или кредитна карта. От сега нататък с помощта на Кредитния Рейтинг на профан, ще можете да по всяко време да имате адекватна представа за персоналните Ви възможности за получаване на кредит от всяка една кредитираща институция у нас. Освен това, с Кредитен Рейтинг от PARITE.info ще получавате персонализирани съвети за това как бихте могли да подобрите своя "кредитен рейтинг".

С какво ми помага Кредитен Рейтинг
С какво ми помага "Кредитен Рейтинг"?

"Кредитен рейтинг" е услуга която може да Ви помогне във всеки един момент, адекватно да преценявате своите възможности по отношение на искани заемни средства. Да Ви помогне да се представите в най-добра светлина в един от важните моменти във Вашия живот. Да Ви насочи към стъпките които трябва да предприемете, за да сте уверен в своите възможности, когато се обърнете към дадена кредитна институция. И не на последно място, с "Кредитен Рейтинг" от PARITE.info може да си спестите десетки левове от такси за искане на кредит.


Какво е нужно за да получа Кредитен Рейтинг
Какво е нужно за да получа "Кредитен Рейтинг"?

"Кредитен Рейтинг" и изключително интуитивен и приятелски "настроен". Отговорете максимално точно на въпросите, които ще Ви зададем, за да получите възможно най-адекватна оценка на Вашата кредитоспособност. В процеса на отговаряне на въпроси, ние няма да изискваме Ваши лични данни, обект на защита по смисъла на "Закон за защита на личните данни".

Колко често трябва да проверявам своят Кредитен Рейтинг
Колко често трябва да проверявам своят "Кредитен Рейтинг"?

Редовната самооценка с помощта на "Кредитен Рейтинг" е най-добрия начин да имате постоянен контрол над Вашия финансов профил. Препоръчително е ползването му поне веднъж на всеки 6 месеца, тъй като според неписано правило в кредитирането, този период се счита за достатъчно дълъг през който могат да настъпят драстични промени в състоянието на всеки човек.

 

Допълнителни Предимства

 

 

Прозрачност

Основната причина да създадем "Кредитен Рейтинг" е водена от желанието ни за по-голяма прозрачност в общуването между финансовите институции и техните клиенти. Влиянието, което оказа финансовата криза върху икономиката на България, се отрази на решенията, които взимат финансовите институции и най-вече в пренастройката на инструментите, които използват при вземането на решение, кого и с колко да финансират. Важно е да разберем какво стои зад условието при одобрение на кредит или отказа, които ни предоставят. Нашето желание е да създадем среда в която да има информация помагаща на клиентите на тези институции да добият яснота за услугата, която желаят или вече използват, което е от особено значение. Тази прозрачност ще допринесе повече клиенти да имат достъп до услугата "кредитиране" и погледнaто в макро мащаб би довело до положително раздвижване на икономиката в страната.

 

 

Нормативна База

Друг важен елемент от процеса по получаване на яснота по отношение Вашето финансово състояние, освен "Кредитен Рейтинг" е и Вашата реална текуща задлъжнялост, естествено ако имате такава. Много често се случва да не помним точният размер на финансовите си задължения или да нямаме изчерпателен поглед над тях. Препоръчваме Ви периодично да посещавате обслужващата Ви финансова институция и да изисквате текущо извлечение по кредитните Ви сметки.

Също така Ви препоръчваме за още по-голяма сигурност да посетите БНБ и да заявите справка за Вашата финансова задлъжнялост от Централният Кредитен Регистър на БНБ. По смисъла на закона (чл. 21 и чл. 22 от Наредба № 22 от 16 юли 2009 г.) за Централния кредитен регистър, всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от БНБ информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на регистъра. БНБ предоставя исканата информация чрез справка от този регистър след заплащане на такса, съгласно "Тарифа за таксите на Централния кредитен регистър".

Когато информацията се отнася за физическо лице, са необходими следните документи:

  • заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заверката на заявлението от нотариус извън територията на Република България, следва да бъде придружена с легализиран превод на български език;

  • документ за самоличност за идентификация на лицето;

Източник на горепосочената информация – www.bnb.bg

Основни Стъпки

На кратко процеса по получаване на "Кредитен Рейтинг"

 

1 За Вас

Няколко въпроса свързани с Вашето ежедневие

2 Финанси

Въпроси свързани с Вашето финансово състояние – доходи и разходи

3 Анализ

Ние изготвяме персонализиран анализ за Вас.

4 Моментален отговор

Минута след, като сте подали Вашите данни ще получите e-mail с подробен анализ и препоръки

 

История

 

Fair Isaac
Corporation
1958

Изобретяването на "кредитният рейтинг"

Кредитният рейтинг е изобретен от Fair Isaac Corporation през 1958 г. за да се осигури бърз метод за определяне на кредитоспособността на физически лица или фирми. Това нововъведение е било възможно само с развитието на компютърните и съвременните комуникационни технологии. С развитието на технологията и бизнес модела е разширен, кредитни точки стават неразделна част от правилното функциониране на пазара на финансовите институции.

FICO: Decision Management - Predictive Analytics