Свържете се с нас

Еврофинансиране

Sparkasse Bank Македония ще отпуска заеми на стартъпи по програма на ЕС

Публикувана

на

Със споразумението Европейският инвестиционен фонд старира новата си програма „Стъпка по стъпка“.

Sparkasse Bank Македония и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха вчера споразумение в рамките на Европейската програма за заетост и социална иновация (EaSI), на стойност 1,5 млн. евро, което ще бъде предоставено за подкрепа на стартъпи По-конкретно, в рамките на изцяло нова програма на фонда „Стъпка по стъпка“ (Step-by-Step).

Спестовните банки в немскоговорящите страни се наричат Sparkasse (мн.ч. Sparkassen). Те работят като търговски банки с децентрализирана структура. Всяка спестовна Sparkasse банка е независима, локално управлявана и концентрира дейността си върху клиенти в района, в който се намира. Акционерите на спестовните банки обикновено са единични градове или множество градове в административен район.

Sparkasse Македония ще предостави финансови гаранции за подпомагане на развитието на млади и амбициозни предприемачи, които искат да създадат собствен бизнес и се нуждаят от финансови ресурси за това.

Коментирайки споразумението, комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тисен заяви: „Младите предприемачи често срещат трудности при достъп до кредити от традиционните банкови източници. С помощта на финансовите гаранции от Програмата за заетост и социална иновация на ЕС, Sparkasse ще предложи заеми за стартиращи предприятия с намален лихвен процент и по-малко изисквания за обезпечение. Това е конкретен пример за това как Европейската комисия увеличава заетостта и социалното приобщаване„.

„Стъпка по стъпка“ е първата пълна програма акселератор по рода си, с възможност за отпускане на суми до 25 000 евро и осигуряване на образователна, финансова и менторска подкрепа.

Програмата на Европейската комисия за заетост и социална иновация, стартира юни 2015 г., с цел да подкрепи ЕС за висока заетост, адекватна социална защита, борба срещу социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.

Тя се финансира от Европейската комисия и се управлява от Европейския инвестиционен фонд.

Прочети още
Коментирай

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Еврофинансиране

Предстои конкурс за безплатен интернет за общините – WiFi4EU

Публикувана

на

Порталът на инициативата за безплатен безжичен интернет на обществени места WiFi4EU вече е активен и предстои да бъде обявен конкурс за финансиране от Европейската комисия. В тази връзка, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) се обърна към регистрираните до този момент 227 български общини да проверят своите профили и документи. Останалите 38 общини в България също могат да се регистрират за участие в конкурса. Предвижда се срокът за кандидатстване да бъде кратък, вероятно в рамките на три дни.

Първият пилотен конкурс бе стартиран през май, но бе отменен от Европейската комисия поради технически проблеми с портала на инициативата. През август МТИТС извърши преглед на списъка с регистрираните местни власти в инициативата. Бе установено, че всички 227 български общини, които са изявили желание за изграждане на безплатни, високоскоростни безжични мрежи, отговарят на критериите за допустимост. Целта на проверката бе улесняване на процеса по кандидатстване през октомври.

След подаване на своите кандидатури, общините ще получат потвърждение по електронна поща, с данни за времето на подаване на заявлението. Класирането ще се извършва на принципа „първи кандидатствал – първи получил“, като се отчита и географският баланс.

Обявяването на резултатите се очаква приблизително шест седмици след отварянето на конкурса. Всички участници ще получат електронно съобщение с информация за тяхното класиране или представяне. Избраните общини ще бъдат уведомени, че трябва да подпишат договор. След това местните администрации трябва да изберат компания, която ще извърши инсталациите на точките за достъп до безжичен интернет.

Прочети още

Еврофинансиране

Европейската сметна палата одобри годишните отчети на ЕС

Публикувана

на

За 11-а поредна година одиторите приемат, че те са точни и верни.

Днес Европейската сметна палата одобри годишните отчети на ЕС, с което показа, че за 11-а поредна година, те са точни и верни.

По случая Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Приветствам констатациите на Сметната палата. Докладът доказва, че изразходваме парите си по добър начин. Бюджетът на ЕС е малък, но носи големи ползи за милиони европейци.

Европейската комисия работи усилено, за да гарантира, че бюджетът на ЕС е насочен към създаването на истинска добавена стойност. Разбира се, за да продължим да постигаме резултати за гражданите в целия ЕС след 2020 г., се нуждаем от подкрепата на Европейския парламент и на Съвета за навременно приемане на следващия дългосрочен бюджет.“

Целта на Комисията е да гарантира, че след приключването на дадена програма и след извършването на всички проверки, нивото на грешки остава под 2 % – равнището, което Сметната палата счита за съществено.

Това беше постигнато през 2017 г., когато процентът на грешките достигна рекордно ниско равнище. След корекциите и събраните средства оставащото ниво на грешки за направените през 2017 г. разходи ще бъде под 1 %.

Текущо сътрудничество с държавите членки

Държавите членки управляват около 75 % от разходите на ЕС. ЕК работи в тясно сътрудничество с тях, за да гарантира, че средствата се изразходват ефективно и ефикасно.

Комисията е предприела редица мерки, за да помогне на държавите членки да планират средствата, намиращи се под споделено управление, колкото се може по-рано през програмния период; да приключват проектите навреме; и да представят фактурите за възстановяване на направените разходи.

Целта е да се предотврати допускането на грешки, като се помогне те да се откриват, докладват и коригират на ранен етап, за да не рискува да изгубят средствата, които се полагат на държавите членки.

По-прости правила за увеличаване на ефективността на финансирането от ЕС

През пролетта на 2018 г. Европейската комисия, Парламентът и Съветът се договориха по нов набор от финансови правила — Финансовия регламент, които намаляват бюрокрацията в още по-голяма степен.

Комисията работи активно и с Европейския парламент и Съвета за постигане на принципно споразумение преди изборите за Европейски парламент през 2019 г., за да може изпълнението на новите програми — от „Еразъм“ до финансирането на научните изследвания и подкрепата за нашите региони — да стартира навреме.

Акцент върху добавената стойност на разходите на ЕС

Още през 2015 г. ЕК очерта серия от действия в рамките на четири приоритетни области за допълнително увеличаване в максимална степен на добавената стойност на разходите на ЕС.

Съсредоточаването върху добавената стойност от ЕС е в основата на предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. Целта на това предложение е да се определят по-ясни цели и вниманието да се съсредоточи по-силно върху изпълнението.

Очаква се това да подобри допълнително начина, по който се изразходва бюджетът на ЕС.

Събиране на неправилно изразходените средства на ЕС

Комисията наблюдава изпълнението на бюджета на ЕС на място. Ако бъде констатирано, че държавите членки или крайните бенефициери изразходват неправилно средства на ЕС, ЕК предприема действия за събиране.

Така през 2017 г. тя събра обратно 2,8 млрд. евро, които се равняват на 2,1 % от плащанията от бюджета на ЕС.

Като резултат от това сумата, която реално е изложена на риск, ще бъде под прага от 2 %, след като бъдат взети под внимание корекциите и събирането на вземания.

Становище с резерви за извършените през 2017 г. плащания

За втора поредна година Палатата формулира становище с резерви за плащанията, извършени през 2017 г. – само една степен под становището без резерви.

По този начин докладът доказва, че са постигнати допълнителни подобрения и потвърждава, че Комисията е на прав път.

Становището без резерви означава, че данните са точни и верни, а становището с резерви, че съществуват само незначителни проблеми, които трябва да бъдат отстранени.

 

Пълният текст за доклада на Европейската сметна палата можете да намерите тук.

Прочети още

Еврофинансиране

Общините ще получават безлихвени заеми от ПРСР

Публикувана

на

Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините. Те са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Общините бенефициенти по ПРСР са с малък бюджет и приходи. Те са силно затруднени да осигуряват собствени средства за извършване на междинните и окончателни плащания към изпълнителите по съответния проект, преди подаването и одобряването на заявките за плащане от фонд „Земеделие“.

Временните безлихвени заеми от централния бюджет ще могат да се отпускат на общини с одобрени проекти по ПРСР, които са сключили договор с Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е общините да нямат и задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията. Размерът на заема, който ще се предоставя на общината за извършване на междинни плащания ще е до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“.

С друго Постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г. в общ размер до 20 750 000 лв. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство.

Прочети още

Еврофинансиране

ЕК инвестира 1 милиард евро в европейски суперкомпютри

Публикувана

на

Американският суперкомпютър "Титан" в Националната лаборатория Oak Ridge в Тенеси. Снимка: www.olcf.ornl.gov

Това решение бе подкрепено и от Съвета на ЕС.

Днес Съветът на министрите официално подкрепи плановете на Комисията за изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри на световно равнище.

Те носят ползи на обществото в много области — от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигурността.

Съветът прие Регламент за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) — новосъздадена правно-организационна и финансираща структура, която ще обедини ресурси от 25 европейски държави.

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Данните са суровината, с която се захранва цифровата икономика. Суперкомпютрите са ни нужни за обработване на тези данни, разработване на изкуствен интелект и намиране на решения на сложни въпроси в области като здравеопазването и сигурността.

Днес мнозинството от нашите изследователи и дружества са принудени да търсят извън Европа така нужните им първокласни компютри. ЕС не може да си позволи изоставане. EuroHPC ще ни даде възможност да се възползваме от иновациите у дома.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, добави: „Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии ще стимулира — чрез системата на обществените поръчки, изграждането на конкурентоспособна верига за обработка и доставка на данни с помощта на суперкомпютри в Европа.“

Съвместното предприятие ще бъде създадено през ноември 2018 г. и ще функционира до края на 2026 г.

EuroHPC ще разполага с бюджет от един милиард евро, половината осигурени от бюджета на ЕС, а другата половина — от участващите европейски държави членки.

Допълнителни средства на стойност над 400 млн. евро ще дойдат от частни партньори.

Към днешна дата ангажимент за присъединяване към съвместното предприятие са поели следните европейски държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

Съвместното предприятие ще започне да функционира в рамките на следващите седмици, след като бъдат номинирани представителите на Комисията, европейските държави и частните партньори, които ще участват в управителния, промишлен и научен консултативен съвет.

В по-дългосрочен план Комисията предлага в Съвместното предприятие да бъдат инвестирани 2,7 милиарда евро за укрепване на изчисленията със суперкомпютри и обработката на данни в Европа, като част от предложената през май 2018 г. програма „Цифрова Европа“ за периода 2021-2027 г.

 

Приетият Регламент на Съвета на ЕС за изграждането на европейски суперкомпютри можете да прочете тук.

 

 

Прочети още

Еврофинансиране

ЕИБ с първи заем за предприятие за социална икономика в Испания

Публикувана

на

Президентът на ILUNION Алберто Дюран, зам.-председателят на ЕИБ Ема Наваро, председателят на ONCE Мигел Карбайеда и зам. председателят на ЕК Юрки Катайнен на церемонията. Снимка: ЕИБ

Проектът насърчава социалното приобщаване и ще създаде 200 нови работни места.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предостави на испанската компания ILUNION 35 млн. евро финансиране за създаване на работни места за хора с увреждания и подобряване на енергийната ефективност.

Това е първият заем, предоставен от ЕИБ на предприятие за социално стопанство в Испания, което получава подкрепата на инвестиционния план за Европа, известен като „планa Юнкер“.

Споразумението беше подписано вчера в Брюксел от заместник-председателя на ЕИБ Ема Наваро и от президента на ILUNION Алберто Дюран. На церемонията присъстваха и заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен и председателят на групата ONCE Мигел Карбайеда.

ILUNION се състои от предприятия на социалната група ONCE, най-големият работодател на хората с увреждания в Испания.

Със средствата ще се обновят верига промишлени перални, в които ще се вградят по-енергийно ефективни технологии, ще се изгражди нов хотел в Испания и ще се обновят други хотели.

С тези мерки ще се насърчи заетостта на хора с увреждания. Проектът всъщност ще позволи създаването на 200 нови постоянни работни места за тях плюс още 725 по време на изпълнението.

Заместник-председателят на ЕИБ Ема Наваро заяви: „За нас е удоволствие да подкрепим проект, който ще има пряко въздействие върху създаването на заетост за хората с увреждания и който ще доведе до разработването на нови технологии, допринасящи за тяхната интеграция. С този първи заем за предприятие за социална икономика в Испания, банката на ЕС постига един от най-големите си приоритети: инвестиране в енергийна ефективност – особено в секторите на промишлеността и туризма, които са от основно значение за испанската икономика„.

Президентът на ILUNION Алберто Дюран добави: „Споразумението между ЕИБ и ILUNION ще спомогне за подобряване на социалното приобщаване на хората с увреждания, главно чрез заетост и подобряване на достъпността на продуктите, услугите и работната среда. Модернизирането на индустриалните съоръжения като нашите перални и нашите хотели, ни позволява да постигнем отлични постижения в отговорното управление на околната среда.

Социалната група ONCE, която съществува от 80 години, превърна ILUNION в история на успеха в социалната икономика, която продължава да растe и има положително въздействие върху обществото, генерирайки социални и икономически ползи„.

Финансирането от ЕИБ ще бъде използвано и за насърчаване на научноизследователската дейност, развитието и иновациите в полза на хората с всякакъв вид увреждания, което ще позволи разработването на приложения и софтуер, с които за да се улесни тяхното участие в работната среда.

Прочети още

Еврофинансиране

Одобрени са изменения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Публикувана

на

Министерски съвет

Правителството прие Решение за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, като основа за водене на преговори с Европейската комисия.

Съгласно една от промените ще се прехвърлят средства от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР), отговарящи на стойността на операция „Изграждане на регионални научни центрове“, в размер на 51.1 млн. евро (европейско и национално финансиране) към Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). С промяната се пренасочват дейностите, отнасящи се до връзката бизнес-наука с водеща роля на бизнеса като двигател на икономическия растеж и при ясно подчертана роля на научните организации на регионално ниво.

Другата промяна е свързана с повишаване на сигурността, надеждността и непрекъсваемостта на доставките на природен газ чрез диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ. По Инвестиционен приоритет 4.1. на проекта за газова връзка България – Сърбия се предоставя техническа подкрепа за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството, а основната подкрепа се предоставя на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България. „Булгартрансгаз“ ЕАД е добавен като конкретен бенефициент по приоритета за дейностите за предоставяне на техническа подкрепа за междусистемната газова връзка България – Сърбия.

Горепосочените изменения са в съответствие с европейското законодателство и няма да дадат отражение върху вече одобрените в ОПИК специфични цели.

Прочети още
Реклама

Най-четени